Beheergebieden

De belangrijkste taak van de vereniging is het uitvoeren van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in het werkgebied op 53.551 hectare (oppervlakte van de gemeenten opgeteld). In totaal zetten 583 boeren en particulieren in Noordoost-Fryslân zich in voor het realiseren van goede leefgebieden voor soorten die bescherming nodig hebben in het gebied van de  Noardlike Fryske Wâlden. Hiervoor staat het leveren van een hoge kwaliteit aan biodiversiteit in het agrarisch gebied centraal. Beheerders ontvangen hiervoor een vergoeding. Dit doen zij in onderstaande leefgebieden.

Leefgebied open grasland: weidevogelbeheer
In het leefgebied open grasland wordt in totaal op ongeveer 3.000 hectare weidevogelbeheer uitgevoerd. Boeren bieden de weidevogels op hun percelen rust, ruimte en voedsel. In samenwerking met een vrijwilliger van de vereniging, de beheerregisseur, stellen ze een pakket aan maatregelen op om dit te bereiken.

Naast het weidevogelbeheer verzorgen beheerders binnen het NFW gebied op 1600 hectare een rustgebied voor ganzen.

Wilt u meer weten over weidevogelbeheer door leden van de NFW: bekijk de film over weidevogelbeheer.

Leefgebied Open Akkerland: akkervogelbeheer
Binnen het leefgebied open akkerland zorgen akkerbouwers met de aanleg van kruidenrijke akkerranden en wintervoedselakkers voor een goede biotoop voor akkervogels. Daarnaast kunnen insecten, die in bloemrijke akkerranden voorkomen, dienen als natuurlijke bestrijders van plaagdieren, waardoor er minder gewasbeschermingsmiddelen kunnen worden gebruikt.

Leefgebied Droge Dooradering: landschapsbeheer
Het beheer betreft hier verschillende onderhoudsmaatregelen aan de elzensingels, houtsingels en de voor het gebied van de NFW  zo karakteristieke Dykswâlen (hoge houtwallen). Hierbij wordt uitgegaan van de beheervoorschriften zoals die staan beschreven in de Veldgids Landschapselementen Noardlike Fryske Wâlden. Deze zijn specifiek gericht op een goede leefomgeving voor bosvogels die broeden in het gebied en om de kwaliteit van het landschap vitaal te houden.

Wilt u meer weten over landschapsbeheer door leden van de NFW: bekijk de film over landschapsonderhoud.

Leefgebied Natte Dooradering: waterkwaliteit
Hierbij wordt met verschillende maatregelen ingezet op het creëren van goede leefgebieden in de dobben, pingo’s en sloten voor belangrijke soorten vissen, amfibieën, libellen, knaagdieren, vleermuizen en waterplanten. De focus ligt op het verbeteren van de waterkwaliteit. Binnen de zogenoemde Categorie Water wordt nauw samengewerkt met Wetterskip Fryslân.

Het bureau van de vereniging in Buitenpost voert alle administratieve handelingen uit voor de leden.