Samenwerking

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een netwerkorganisatie die nauw samenwerkt met de organisaties om haar heen. Sinds 2015 heeft NFW een positie in de Agenda Netwerk Noordoost (ANNO). De betrokkenheid en bereidheid tot samenwerking binnen ANNO leidt tot regionale kracht. De NFW participeert door met gebiedspartners de meest kansrijke, gebiedsgedragen verdienmodellen rondom natuurinclusieve landbouw te onderbouwen, uit te werken en te testen.

Kennis- en Innovatiehuis/ANNO
NFW werkt van onderop als de groenblauwe gebiedspartner in Noordoost-Fryslân. De vereniging participeert actief en zit letterlijk in het Kennis- en Innovatiehuis om zo gebiedspecifieke, praktische en thematische kennis in te brengen. Binnen ANNO participeert de NFW zowel bestuurlijk als ambtelijk in de themagroepen ‘Economie, Recreatie en Toerisme’ en ‘Grien en Blau’.

Gebiedsaanvraag
NFW is een van de zeven Friese collectieven die een gebiedsaanvraag voor het agrarische natuurbeheer aanbiedt aan de provincie. Deze aanvraag voor weidevogelbeheer, landschapsbeheer en natuurbeheer heeft NFW met gebiedspartners afgestemd in een bottom-up-proces. De vereniging werkt transparant samen met gebiedspartners zoals provincie Fryslân, gemeenten, LTO Noord, Wetterskip Fryslân, Bond van Friese Vogelwachten, wildbeheereenheden, Friese Milieu Federatie en terreinbeherende organisaties.

dummy_carrousel_01

KBF
De Friese collectieven hebben het Kollektivenberied Fryslân (KBF), www.kbf.frl, opgericht met als hoofddoel belangenbehartiging, gezamenlijke communicatie en kennisuitwisseling. Landelijk is de NFW een van de 40 collectieven verenigd in Boerennatuur.nl. De NFW zet haar landelijke netwerk in om continu aandacht te vragen voor de unieke rol die collectieven hebben, voor de aandacht die het landschap verdient naast het weidevogelbeheer en voor de zoektocht naar verdienmodellen die de geleidelijke afname van maatschappelijke beheergelden kan opvangen.

Internationaal
De internationale belangstelling voor de werking van collectieven is groot. NFW ontvangt regelmatig gasten uit binnen- en buitenland die zijn geïnteresseerd in het collectieve stelsel.

Onderwijs
De vereniging participeert in een landelijk netwerk rond de Kringloopwijzer en is binnen de regio vertegenwoordigd in de Toeristische Raad. Binnen het Kennis- en Innovatiehuis is ook het onderwijs via de Kenniswerkplaats gevestigd. De NFW werkt samen met de kenniswerkplaats door werkplekken beschikbaar te stellen voor stagiaires en door studieprojecten mee te begeleiden en ondersteunen. Daarnaast verzorgt de NFW gastcolleges.
De NFW werkt vaak samen met het wetenschappelijk en hoger onderwijs. Van Hall Larenstein voert gebiedsgericht praktijkonderzoek in ‘living labs’ uit. Aan de hand van systeeminnovatie in de keten, technische innovaties en verdienmodellen is voor vier jaar een onderzoeksagenda opgesteld. Met Wageningen UR is invulling gegeven aan kennisuitwisselingsbijeenkomsten rondom de rol van collectieven, kringloopboeren en bodem- en voerkwaliteit. In samenwerking met Van Hall Larenstein en Nordwin College organiseert de NFW ook studiegroepbijeenkomsten over de Kringloopwijzer.

2016-10-11_bij_persbericht_alde_feanen_earnewald_dsc1175_2

Promotor
Als promotor van het Nationaal Landschap zet de NFW zich in om het gebied continu onder de aandacht te brengen, onder andere door de ondersteuning van de Swaddekuier en het bramenfestijn Brommels!

© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie