Vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Noardlike Fryske Wâlden is een vereniging met als werkgebied Noordoost-Fryslân en Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren, zorgt met (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer voor het behoud en de ontwikkeling van dit bijzondere landschap en de boerenlandvogels.

Visie
Aandacht voor biodiversiteit en kringlooplandbouw is van groot belang voor het voortbestaan van de agrarische sector die zorgt voor voedselproductie, werkgelegenheid en de leefbaarheid in het gebied. Daarnaast maakt het behoud en de ontwikkeling van de (cultuur)historische waarde en de natuur van het Nationaal Landschap het gebied aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers.

Missie
De vereniging Noardlike Fryske Wâlden streeft naar een vitale landbouw, midden ‘yn ‘e mienskip’, die is vervlochten met het cultuurhistorische landschap met bijbehorende natuurwaarden.


Organisatie

Het algemeen bestuur van de vereniging NFW bestaat uit vertegenwoordigers van de besturen van de 6 afdelingen die samen de NFW vormen:

  • Afdeling VALD: Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer Dantumadeel
  • Afdeling IKG: It Kollumer Grien
  • Afdeling W&F: Wâld en Finnen
  • Afdeling Eastermar i.o.
  • Afdeling Achtkarspelen
  • Afdeling Smelne’s Singellân


Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:

  • Albert van der Ploeg (voorzitter)
  • Pier Jan Boersma (secretaris)
  • (penningmeester)

Bureau NFW
Een professioneel bureau in Buitenpost voert alle administratieve handelingen uit voor de leden. Door jarenlange ervaring is de NFW een netwerkorganisatie in de regio geworden. Gerrie Visser is algemeen secretaris/directeur van het bureau.
Bekijk hier onze bureaumedewerkers

 


Algemeen bestuurAlbert van der Ploeg
Voorzitter

Vz kernteam GLB pilot Hoe? Zo!
Vz Kollektievenberied Fryslân
Vz stichting Living Lab Fryslân
Vz stichting Fjildlab
Bestuurslid LTO vakgroep schapenhouderij
Secr. Ruivereniging (ruischaap)
Bestuurslid BoerenNatuurDeeltijd veehouder in ReadtsjerkGeert Broersma
Vice voorzitter

Vz themagroep Landbouw, Milieu, Water en Economie
Fjildlab
GLB Pilot Hoe? Zo!
Melkveehouder in Damwâld
Afdeling VALD DantumadielPier Jan Boersma
Secretaris

Vz themagroep Communicatie
Vz themagroep Natuur & Landschap
Bestuurslid LTO afdeling Tytsjerksteradiel, Dantumadiel Bestuurslid VEL
Bestuurslid RegioMarketing Toerisme (RMT)
Melkveehouder in EastermarSieneke Noordhof-Heeres
Bestuurslid

Melkveehoudster Burum
Afdeling IKGDaan den Hoed
Bestuurslid

Vz themagroep Akker- weidevogels en ganzen
Smelne’s Singellân
Afdeling SMEL SmallingerlandMarieke Jelsma
Bestuurslid

projectmedewerker/praktijkdocent
op Hogeschool van Hall Larenstein
Melkveehoudster in Twijzel
Afdeling Achtkarspelen

Themagroepen
De vereniging NFW werkt met vier themagroepen:
– Natuur en Landschap
– Akker- en Weidevogels en Ganzen
– Landbouw, Milieu, Water en Economie
– Communicatie
Lees hier wat de taken van deze themagroepen zijn.

Schouwcommissie
De schouwcommissie van de NFW bestaat uit 17 schouwers afkomstig uit de regio. De schouwers zijn afkomstig uit alle afdelingen van de vereniging en verzorgen de schouw in heel het werkgebied. Hierbij worden zij aangestuurd door het bureau NFW, waar de selectie voor de te schouwen beheereenheden jaarlijks wordt gemaakt. De Veldgids en het schouwprotocol van de NFW ligt hieraan ten grondslag. De doelstelling is om eens in de zes jaar bij alle deelnemers aan het ANLb langs te gaan voor een schouw.

Beheerregisseurs Weidevogels
Binnen de Noardlike Fryske Wâlden zijn 15 weidevogelmozaïeken gelegen die ondersteund worden door 16 beheerregisseurs. Deze beheerregisseurs zijn het eerste aanspreekpunt voor de beheerders als het gaat om het weidevogelbeheer. Verder hebben de beheerregisseurs nauw contact met de lokale vogelwachten om op die manier de weidevogels zo goed mogelijk te kunnen bedienen. De beheerregisseurs worden aangestuurd vanuit het bureau NFW. Een aantal keer per jaar komen zij bij elkaar om de gang van zaken rond het weidevogelbeheer in de Noardlike Fryske Wâlden te bespreken.

Beheerregisseurs Landschap
Binnen de Noardlike Fryske Wâlden zijn er vijf afdelingen die ieder ondersteund worden door een beheerregisseur landschap. De beheerregisseurs landschap zijn binnen de afdelingen de contactpersonen voor de beheerders in het leefgebied (droge) dooradering. De beheerregisseur kan bijvoorbeeld gevraagd worden om nieuw beheer in het veld te beoordelen. De beheerregisseurs worden aangestuurd vanuit het bureau NFW.

© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie