Themagroepen

De vereniging NFW werkt met vier themagroepen:

 • Natuur en Landschap
 • Akker- Weidevogels en Ganzen
 • Landbouw, Milieu, Water en Economie
 • Communicatie

De taken van deze themagroepen zijn:

 • Het vertalen en ondersteunen van de beleidsontwikkeling op de themagroep gebieden.
 • Het voorbereiden, invullen en uitvoeren van de werkprogramma’s/jaarplannen.
 • Het initiëren, volgen, ondersteunen en uitvoeren van projecten.
 • Het promoten van de taken van de vereniging en het Nationaal Landschap.

Voor de themagroepen wordt gestreefd naar een zo breed mogelijke samenstelling, waardoor tijdens de ontwikkeling van ideeën en projecten al een zo breed mogelijke afweging plaatsvindt. Het voorzitterschap en secretariaat van de themagroepen wordt vervuld door vertegenwoordigers van de vereniging NFW.


Themagroep Natuur en Landschap
De themagroep Natuur en Landschap heeft als taak het beleid over het natuur- en landschapsbeheer en landschapsbehoud mede te ontwikkelen en vorm te geven door:

 • Een bijdrage te leveren aan de beleidsontwikkeling op het gebied van natuur en landschap.
 • Het initiëren, volgen, ondersteunen en uitvoeren van concrete projecten op het gebied van natuur en landschap.

Uitgangspunt voor de themagroep Natuur en Landschap is de instandhouding van het huidige karakteristieke, kleinschalige landschap van de Noardlike Fryske Wâlden met behoud van de landbouw in het gebied. Hiervoor is het noodzakelijk dat de nadelen van het kleinschalige landschap voor de landbouw zoveel mogelijk worden gecompenseerd door:

 • Een vergoeding voor het beheer en onderhoud van de elzensingels, de houtwallen (dykswâlen), pingo’s, poelen en dobben.
 • Het verwerven van directe aanvullende inkomsten voor het in stand houden van de landschapselementen.

Verder is met de invoering van het ANLb biodiversiteit in het landschap ook een speerpunt geworden waar de themagroep Natuur en Landschap zich mee bezighoudt.

De samenstelling van de themagroep Natuur en Landschap bestaat uit afgevaardigden van de gemeenten binnen de NFW, een afgevaardigde namens de terreinbeherende organisaties, afgevaardigden uit de afdelingen van de NFW, een afgevaardigde namens LTO en een afgevaardigde namens Landschapsbeheer Friesland.


Themagroep Akker-, Weidevogels en Ganzen
De themagroep Weidevogels en Ganzen heeft als taak het beleid van het weidevogelbeheer in de Noardlike Fryske Wâlden mede te ontwikkelen en te behouden. Verder initiëren en ondersteunen zij projecten omtrent het weidevogelbeheer. Binnen de themagroep vindt ook terugkoppeling plaats vanuit het Ganzenoverleg. Ongeveer vier keer per jaar komt de themagroep bij elkaar om belangrijke onderwerpen te bespreken. De samenstelling van de themagroep bestaat uit afgevaardigden uit de afdelingen van de NFW, een afgevaardigde namens de terreinbeherende organisaties, een afgevaardigde namens de wildbeheereenheid en een afgevaardigde namens de beheerregisseurs weidevogels.


Themagroep Landbouw, Milieu, Water en Economie
De taken van deze themagroep zijn gericht op:

 • Beleid vertalen en ontwikkelen voor het werkgebied van NFW.
  Gedacht kan worden aan onderwerpen als:

  •  Kringloopboeren
  • Lokale mestbenutting- en afzet
  • Combineren van landbouw met natuurwaarden
  • Alternatieve gewasteelt
 • Het werkprogramma voorbereiden, invullen en uitvoeren.
 • Projecten initiëren, volgen, ondersteunen en uitvoeren.
  • Lopende projecten worden behandeld
  • Nieuwe ideeën kunnen worden toegelicht tijdens de bijeenkomsten
  • Waar nodig worden externe partijen uitgenodigd

De samenstelling van de themagroep Landbouw, Milieu, Water en Economie bestaat o.a. uit afgevaardigden van de afdelingen VALD, It Kollumer Grien, Wâld en Finnen, Eastermar i.o., Achtkarspelen en Smelne’s Singellân. Daarnaast worden de partijen LTO, FMF, biologische boeren/ kringloopboeren vertegenwoordigd en is er expertise aanwezig op het gebied van bodem.


Themagroep Communicatie

De themagroep bestaat uit vertegenwoordigers van de zes afdelingen van NFW (leden), een externe communicatieadviseur en een NFW-bestuurslid dat NFW in het bestuur van RegioMarketing en Toerisme vertegenwoordigt. De Themagroep richt zich op:

 • Communicatie over de (beheer)werkzaamheden van NFW (ANLb)
 • Projectcommunicatie (o.a. GLB pilot, Fjildlab en Energie)
 • Promotieactiviteiten Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden

Kennisdeling (beheerders, bewoners van het gebied en andere geïnteresseerden)

© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie