GLB Pilot Hoe? Zo!

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie richt zich op duurzame en economisch gezonde landbouw waarin biodiversiteit een grote rol heeft. Dit nieuwe beleid gaat in 2021 in voor de periode tot en met 2027.

Om te onderzoeken hoe de sector het beste kan verduurzamen, voeren de  vereniging Noardlike Fryske Wâlden en de agrarische collectieven Groningen West en Midden Groningen de pilot met de naam ‘Hoe? Zo!’ uit. Deze pilot richt zich vooral op hoe een nieuw doelgericht en efficiënt systeem voor het nieuwe GLB er uit kan zien. Onderzocht wordt hoe de ontwikkeling en uitvoering van kwalitatief goede gebiedsplannen en bedrijfsplannen het best georganiseerd kan worden (Hoe?). In de praktijk wordt getest welke maatregelen boeren kunnen nemen voor doelen op het gebied van milieu, klimaat en biodiversiteit en hoe deze maatregelen via  een efficiënt puntensysteem gewaardeerd kunnen worden zodat de boeren er ook een vergoeding voor krijgen. In 2019 worden de gebieds- en bedrijfsplannen uitgewerkt. Vervolgens worden in 2020 de maatregelen uit de bedrijfsplannen in de praktijk getest. Op basis hiervan worden formats opgesteld voor:gebiedsplannen, bedrijfsplannen en deelgebiedsplannen. Daarnaast wordt ook  een format voor een puntensysteem (waarderingssystematiek) opgesteld (Zo!).

Huidig en toekomstig beleid
In het huidige beleid ontvangt een boer een directe betalingen (bijvoorbeeld de basispremie) binnen de cross-compliance. Daarnaast zijn er vergroeningsmaatregelen waaraan een boer moet voldoen. Cross-compliance en vergroeningsmaatregelen zijn beide verplichte onderdelen binnen het huidige GLB. Naast deze verplichte maatregelen, kunnen boeren vrijwillig deelnemen aan hetAgrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) waarbij ze een vergoeding ontvangen voor het uitvoeren van agrarisch natuurbeheer. Bij het nieuwe landbouwbeleid geldt straks de zogenoemde ‘versterkte conditionaliteit’ met daarin de voorwaarden voor goede landbouw en milieucondities (GLMC) als verplichting. Voor de boeren die straks een vrijwillige, extra prestatie leveren op het gebied van groen (bodem, lucht, water, klimaat of landschap) via de Ecoschema’s of het ANLb geldt straks een extra vergoeding.

Zeven pilots met prestatiegerichte betalingen
Het doel van de pilots Toekomstgerichte Landbouw is om ervaring op te doen met prestatiegerichte betalingen aan boeren in de aanloop naar de volgende GLB-periode 2021 – 2017. Agrarische collectieven voor natuur- en landschapsbeheer en LTO voeren de pilots uit.

Nationaal Strategisch Plan
De resultaten van de zeven worden naar voorstellen voor de invulling van het Nationaal Strategisch Plan dat aan de minister van LNV wordt aangeboden. Dit plan moet Nederland in Brussel indienen voor de uitvoering van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor de periode 2021 – 2027.

Looptijd: 2018 tot 2020

 

 

 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland