NFW dient zienswijze op concept S-MER (Strategisch Milieueffectrapport) en samenvatting NSP (Nationaal Strategisch Plan)

Geplaatst op vrijdag 21 januari 2022

Op donderdag 20 januari is er vanuit Vereniging Noardlike Fryske Wâlden een zienswijze verzonden aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Programmateam GLB NSP. In de zienswijze is gereageerd op het milieueffectrapport en de samenvatting van het Nationaal Strategisch Plan (nieuw GLB), deze documenten zijn te vinden op toekomstglb.nl.

Het bestuur van NFW geeft de volgende dringende adviezen:

 • Bufferstroken: Maatregelen met betrekking tot de kwaliteit van het oppervlaktewater zouden regionaal moeten gelden én het bestuur staat voor een regionale aanpak in verband met de verscheidenheid in directe consequenties in de bedrijfsvoering.
 • Vruchtwisseling bouwland: Advies is de regeling zo aan te passen dat de negatieve effecten van de regeling, het haaks staan op GLMC1, komen te vervallen.
 • Jaarlijks onderhoud: NFW pleit ervoor het pakket jaarlijks beheer in de ANLb regeling te behouden.
 • Kleinschaligheid: Standpunt van het bestuur is dat er voldoende informatie is waaruit blijkt dat kleinschalig landschap van grote waarde is en extra biodiversiteitswaarde oplevert maar ook dat de kleinschaligheid van landschap grote handicaps opleveren in een efficiënte bedrijfsvoering wat pleit én rechtvaardigt dat er een structurele vergoeding aan wordt toegekend.
 • Ecomaatregelen: Het bestuur van NFW pleit voor een structureel karakter van maatregelen inclusief een marktconforme kostendekkende beheervergoeding. Dát draagt bij aan de ontwikkeling van biodiversiteit en ondersteund boeren in de transitie naar Natuur Inclusieve Landbouw.
 • Administratieve Lastendruk: Het bestuur van NFW roept de Nederlandse regering op om structureel te kiezen voor eenvoud en daarmee een verlaging van de administratieve lastendruk.
 • Beheervergoedingen: Het bestuur van NFW pleit voor:
  • Het instellen van marktconforme- en kostendekkende beheervergoedingen
  • Het instellen van jaarlijkse inflatiecorrecties op de beheervergoedingen
  • Het instellen van meerjarige (langer dan 1 of 6 jaar) beheervergoedingen die structureel onderdeel uitmaken van de exploitatie van de onderneming zodat ondernemers dit in hun meer-jaren bedrijfsplannen kunnen opnemen.

De hele zienswijze leest u hier.

   Naar nieuwsoverzicht