Van de voorzitter

Geplaatst op donderdag 18 februari 2021

Meer regels of meer vertrouwen?!

Wij leven in een overgereguleerde samenleving en dat leidt soms tot problemen. Daarom roept de politiek op tot minder regelgeving, maar als er weer iets mis gaat moeten er weer regels komen om te voorkomen dat het weer mis gaat. Zo zitten we in een regelgevingskringloop en neerwaartse spiraal die we moeten zien te keren. Ook de landbouw heeft te lijden onder vergaande regelgeving op het gebied van mest- en mineralen met als meest recente voorbeelden fosfaat en stikstof, maar ook op het gebied van Identificatie en Registratie.

Er hoeft maar iets mis te zijn en de hele boel gaat op slot.

Provincie en gemeenten zijn op dit moment bezig met de omgevingsvisies die vastgelegd zullen worden in omgevingsverordeningen. De omgevingsvisies zijn vooral opgezet en bedoeld om van onder op de discussie over veranderingen in goede banen te leiden met heldere kaders en zo weinig mogelijke regels om tot een optimaal eindresultaat te komen. Maar door alle eisen en waarborgen van alle belanghebbende partijen en om goed te kunnen sturen is het eindresultaat een omgevingsverordening, die nog strenger? is dan het streekplan Fryslân en de bestemmingplannen van de gemeenten. Zo bepaalt de gemeente Leeuwarden in haar omgevingsverordening dat Agrarische bedrijven niet meer mogen uitbreiden. De provinsje Fryslân is van plan om in haar omgevingsverordening regels op te nemen voor zorg voor weidevogels om te controleren of het wel goed gaat en te handhaven als het mis gaat.

De zorg voor weidevogels is geregeld in de wet Natuurbescherming van 17 december 2015, maar wordt geborgd door de boeren, nazorgers en vogelwachters. Wat deze werkers in het veld nodig hebben is positieve stimulering en waardering. Hulp, als de predatie te overheersend wordt. Middelen om het leefgebied op orde te krijgen, maar bovenal het vertrouwen dat met de inzet, kennis en kunde van de mensen in het veld de weidevogelzorg in goede handen is. Programma’s zoals Grutsk op Greidefûgels, maar ook het aanvalsplan Grutto geven dat vertrouwen. Maar regels (gestold wantrouwen) voor de zorgplicht van weidevogels op basis van enkele misstanden zullen een averechtse uitwerking hebben.

Het is hoog tijd dat wij als gezamelijke collectieven verenigd in BoerenNatuur een offerte aan de samenleving uitbrengen om het  landschap en de natuur te leveren die men zo waardeert en graag wil hebben. Wij kunnen het leveren, maar niet voor niets.

Ut namme fan it bestjoer,
Albert van der Ploeg, foarsitter.

   Naar nieuwsoverzicht