Water vasthouden op hogere zandgronden

NFW voert in samenwerking met adviesbureau Aequator Groen en Ruimte onderzoek uit naar het vasthouden van water op hogere zandgronden. Dit project is het vervolg op het project Blauwe Diensten. Doel van het project is om in de winterperiode regenwater vast te houden met stuwen en/of bochten op duikers. Met water in het voorjaar vast te houden kan de grondwaterstand worden verhoogd waarmee verdroging wordt tegengegaan. Dit zorgt ook voor extra waterbuffering tijdens piekmomenten.

De provincie Fryslân financiert het project. Aequator biedt expertise op het gebied van bodem en hydrologie. NFW voert samen met studenten van hogeschool Van Hall Larenstein de monitoring van de sloot- en grondwaterstanden uit. In 2019 is een nulmeting uitgevoerd. Deze data is vergeleken met de data van 2020. Op basis hiervan is een rapport opgesteld en heeft de provincie begin 2021 opnieuw budget beschikbaar gesteld voor vervolgonderzoek.

Doel: Tegengaan van verdroging en wateroverlast tijdens piekmomenten. Ook mogelijke indirecte effecten op grasproductie.
Doorlooptijd: 2018 t/m 2020 en in 2021 is een vervolgtraject gestart.
Contactpersoon NFW: Jelle Pilat, themacoördinator M: 06 – 4038 3350 E: jpilat@nfw.bm


Praktijkproef water vasthouden zandgronden afgerond

Op 30 juni hebben de studentes Ilse Ubels en Esther van hogeschool Van Hall Larenstein de resultaten van de praktijkproef met de grondwaterstanden op de hogere zangronden in Twijzel en omstreken gepresenteerd. Zij hebben grondwatermetingen uitgevoerd bij de peilbuizen op het terrein van Jappie Hooisma en Berend van der Wal.

Het afstudeerproject was onderdeel van de opleiding Milieukunde aan Hogeschool van Hall Larenstein.
Meer informatie hierover leest u op:
Facebookpagina Milieukunde
Opleidingspagina Milieukunde

Boeren, Burgers en Buitenbeesten

Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit

Kruiden tussen de Coulissen

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân 2021-2024

Boeren tussen Boomwallen

Optimalisatie Kruidenrijk grasland

Blijvend Grasland

Netwerk Praktijkbedrijven

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap

EFFECT-project

Meer uit Mest, Minder CO2

Natuer mei de Mienskip

Color Circle

Educatie

Biodiversiteitsmonitor

Bokashi

GLB-pilot ‘Hoe? Zo!’

Vogels en Voorspoed Fryslân

Go Grass

Praktijkproef Opwaardering Drijfmest

Valuta voor Veen

Landschapsherstel LBF

Koeien en Kruiden

Verdienmodellen Natuurinclusieve Landbouw

Fjildlab

Landschapsherstel Centrale As

Energietransitie

Better Wetter

   Terug naar de overzichtpagina
© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie