Noordoost Fryslân aan de slag met het veldlaboratorium ‘Fjildlab’

Geplaatst op donderdag 15 maart 2018


Op initiatief van de regio Noordoost Fryslân wordt er door de vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW), Van Hall Larenstein (VHL) en Ondernemersfederatie Noordoost Friesland (ONOF) gewerkt aan een verbreding van het project ‘Fjildlab Noordoost Fryslân’. In dit project wordt onderzoek gedaan naar hernieuwbare grondstoffen als impuls voor een sterke en duurzame, gebiedsgerichte circulaire economie in het gebied van Noordoost Fryslân.

Noordoost Fryslân heeft de ambitie om een vitale economie te worden, met een toegenomen Bruto Regionaal Product en werkgelegenheid die op peil blijft. Dit vraagt om aanpassing van het reguliere beleid. Het Fjildlab kent een eigen werkwijze die gebaseerd is op co-creatie waarbij publieke, private partijen en de regionale kennisinstituten intensief en op basis van gelijkwaardigheid samenwerken. Samenwerken aan innovaties die ons een stap dichter bij de circulaire economie gaat brengen met kansen op nieuwe “groene” banen voor iedereen. De NFW en de VHL zijn 1,5 jaar geleden begonnen met dit initiatief. Recente ontwikkelingen, zoals het ondertekenen van de regiodeal Noordoost Fryslân en gesprekken met SNN, de provincie Fryslân, Vereniging Circulair Friesland (VCF), de Kenniswerkplaats en Agenda Netwerk Noordoost, hebben doen besluiten om het genomen initiatief te verbreden tot geheel Noordoost Fryslân. Op die manier sluit het project goed aan bij de Friese transitieagenda voor de landbouw van de Regiodeal Noordoost Fryslân. Samen met de Provincie Fryslân is het Fjildlab Noordoost Fryslân woensdag 14 maart jl. als landbouwdeal ondertekend op het landbouwcongres in Heerenveen.

Circulaire economie
Uit eerder onderzoek blijkt dat Noord-Nederland een grootschalige producent en leverancier kan worden van hernieuwbare grondstoffen voor een circulaire economie. Meer specifiek: voor de regionale productie van groene chemicaliën, kunststoffen en veevoeder eiwit. De regio Noordoost Fryslân kan zich middels een gebiedsgerichte circulaire economie gaan onderscheiden en internationaal koploper worden. Volgens onderzoek is Noordoost Fryslân met daarin de Noardlike Fryske Wâlden, met haar landschapsstructuur en relatief kleinschalige landbouw, hier uitermate geschikt voor. Het gebied heeft in eerdere vraagstukken al laten zien bedreigingen om te kunnen zetten in kansen, en het ‘natuurdenken’ zit in het bloed van de lokale agrariërs. De samenwerking met de Waadrâne, een open akkerbouw gebied, zorgt voor uitwisselingskansen tussen de melkveehouderij en akkerbouw.

Fjildlab
Om de sprong naar een sterke en duurzame gebiedsgerichte circulaire economie te maken wordt de proeftuin ‘Fjildlab Noordoost Fryslân’ opgezet. Het Fjildlab is een vorm van co-creatie waarin agrariërs en ondernemers in nauwe samenwerking met de overheid, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en inwoners in proefvelden werken aan vraagstukken en maatschappelijke uitdagingen op het gebied van bio-economie en duurzame landbouw. Deze co-creatie betekent ook dat de “lasten en lusten” naar rato worden verdeeld. Iedere deelnemer van het Fjildlab draagt naar eigen kunnen een steentje bij, zodat optimaal de beschikbare middelen kunnen worden ingezet. Belangrijke aandachtsvelden van het Fjildlab zijn de bouw, metaal, landbouw en levensmiddelenindustrie. Uitgangspunt van het Fjildlab is dat het natuurlijk en het sociaal kapitaal van het gebied optimaal wordt benut en als “unique sellingpoint” zal worden ingezet om de (circulaire) economie te versterken.

Inmiddels hebben de NFW, VHL en ONOF een aantal kenniskringen ingericht die bestaan uit vertegenwoordigers van de gebiedspartners en lectoren van VHL. Er is al een belangrijke aanzet gegeven voor praktijkgerichte voorstellen voor de korte (0-2 jaar), middellange (2-5 jaar) en de lange termijn (5-20 jaar). De kenniskringen hebben hun eigen expertise, zoals water, natuur, mest, verzilting, voeding etc. In de kenniskringen wordt in goed overleg met elkaar geprobeerd tot innovatieve oplossingen te komen voor de complexe gebiedsopgave van Noordoost Fryslân, waaronder nieuwe verdienmodellen zitten die ons een stapje dichter bij de circulaire economie gaan brengen.


   Naar nieuwsoverzichtSjochtip: FryslânDOK ‘Sels de leie nimme’

Nu er geen landbouwakkoord is gekomen, lijkt de landbouwtransitie volledig plat te liggen. Maar niets is minder waar, zo blijkt...

Maak plasdrasgebieden klaar voor de winter

Het weidevogelseizoen ligt alweer een poos achter ons. We blikken hierop terug in het pas gepubliceerde ‘Weidevogel jaarbericht 2023’. Lees...

Demo ecologisch slootschonen

Wanneer: 26 oktober 2023 van 13:30 – 16:30 Waar: Rustenburgerweg 1, Tytsjerk Aanmelden: via het aanmeldformulier De bijeenkomsten bestaan uit een...

Kleurrijk schouwspel in akkervogelgebied

Bovenin het werkgebied van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, rondom Kollumerpomp, bevindt zich het leefgebied open akker. Negen van onze...

Vernieuwde cursus Gastheren (m/v) van het Landschap

In twee avonden en een middag leren wat het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden te bieden heeft? De vernieuwde cursus...

Wethouder Soepboer en kinderburgemeester openen 15e editie educatieproject

“Het is belangrijk om je niet alleen vandaag bewust te zijn van het bijzondere landschap waarin we ons bevinden.” Met...

‘De Wâlden op de kaart troch kultuer’ zoekt verhalen!

Het project 'De Wâlden op de kaart troch kultuer' zoekt verhalen! Het project De komende drie jaar wil het project...

Wat moai! activiteiten van Vereniging Noardlike Fryske Wâlden bij Brommels!

In het laatste weekend van augustus is het weer zover, Brommels! Het Wâldpyk bramenfestijn is dit jaar op 26 en...

Vacature coördinator Particulier Natuurbeheer

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden is op zoek naar een coördinator Particulier Natuurbeheer. Als coördinator particulier natuurbeheer ben jij de centrale...

Meer dan 100 verschillende soorten bij nachtvlinder excursie

Afgelopen maandagavond, 10 juli, werden er in het land bij VOF Hiemstra in Damwâld meer dan 100 verschillende nachtvlindersoorten gezien....

Een goed weidevogelseizoen loopt ten einde

Voorzichtig durven we al terug te kijken op een goed weidevogelseizoen dat dit jaar ondanks de kou en het natte...

Bronboom als symbool voor natuur op boerenerf

Alle 40 collectieven in Nederland hebben dit jaar een een bronboom aangeboden gekregen via BoerenNatuur. Een bronboom (winterlinde) is een...

Nachtvlinder excursie NFW

De belangrijkste taak van onze leden is het uitvoeren van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in het werkgebied. Samen zetten...

Informatiebijeenkomst ‘Vastlegging van koolstof (CO2) in bomen als verdienmodel met agroforestry’

Ben jij boer in Noord-Nederland en ben je geïnteresseerd in agroforestry en CO2-vastlegging als nieuw verdienmodel? Dan is dit voor...

De Swaddekuier en genieten van de natuur

Het is 30 jaar geleden dat door de ammoniak wetgeving het landschap van de Noardlike Fryske Wâlden (NFW) de dupe...

Geslaagde opening natuurkijkhut

De natuur bekijken vanuit het mooiste perspectief. Dat kan vanaf nu in de verplaatsbare natuurkijkhut. In Driezum vond, bij een...

Leidraad gebiedsoffertes

Drie agrarische collectieven in Noord-Nederland: vereniging de Noardlike Fryske Wâlden, Collectief Groningen West en Collectief Midden-Groningen en de betrokken overheden...

Maaien? Neem contact op met de vogelwacht

Het broedseizoen is in volle gang en veel leden zetten zich in voor de aanleg van kruidenrijk grasland en uitgekiend...

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in cijfers

De eerste ANLb periode is afgerond, van 2016 tot 2022, is in Nederland door 11.000 boeren agrarisch natuur- en landschapsbeheer...

Kalender Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Op de Algemene Ledenvergadering van 18 april werd niet alleen het Jaarverslag 2022 uitgedeeld. Onze leden ontvingen deze avond ook...
© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie