Blijvend Grasland

Steeds meer boeren willen werken aan een duurzamere landbouw en zoeken naar mogelijkheden die zowel economisch als ecologisch positief bijdragen. Veel van deze boeren lopen tegen vragen aan. Wat is er al, wat werkt al, waar is vraag naar, wat levert het op, wat zijn barrières?

Ook in Fryslân en Overijssel is dit actueel. De FMF (Friese Milieu Federatie), NMO (Natuur en Milieu Overijssel) en LLF (Living Lab Fryslân) zijn betrokken bij uiteenlopende vraagstukken die actueel zijn in de landbouw. Zo is onlangs vanuit LLF de Landbouwadviespool (LAP) opgericht waar boeren terecht kunnen voor individueel advies over de verduurzaming van hun bedrijf. De beide Federaties werken daarnaast in verschillende initiatieven samen met boeren om te komen tot een circulaire, grondgebonden, natuurinclusieve landbouw.

In dit project werken 4 groepen boeren samen met de FMF, NMO en LLF en samen met de vereniging Noardlike Fryske Wâlden en andere gebiedspartners aan de verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Daarbij is een belangrijke focus, in lijn van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), op het leveren en gewaardeerd krijgen van ecosysteemdiensten. In dit initiatief ligt de focus op koolstofvastlegging in de bodem.

De boeren willen leren hoe hun bedrijf meer natuurinclusief te maken door hun graslanden zoveel mogelijk met rust te laten en niet intensief te bewerken. Voor koolstofvastlegging in grasland is in 2021 een methodiek vastgesteld door de onafhankelijke autoriteit de Stichting de Nationale Koolstofmarkt, de methode Blijvend Grasland. Deze Stichting komt voort uit de Green Deal Nationale Koolstofmarkt en is opgericht in 2019. Boeren hebben interesse getoond voor deze methode maar ervaren tegelijkertijd drempels om er echt mee aan de slag te gaan. Het is nieuw en er zijn nog geen praktijkvoorbeelden. In dit project gaan we samen aan de slag om te leren wat de methode inhoudt, vertalen we de methode naar de praktijk van het boerenbedrijf, maken we een concreet plan om tot uitvoering te komen en doen we eerste ervaringen op met toepassing ervan. De leerervaringen worden in en buiten de groepen gedeeld.

Er zullen een aantal agrariërs uit verschillende regio’s (4) in de provincie Fryslân en Overijssel gaan deelnemen aan dit project ( 4 x 10 a 15 boeren per regio), in een gebiedsgerichte opzet en aanpak. Er is in Fryslân voor gekozen een project op te zetten met 2 groepen, een groep op kleigrond een een groep op zandgrond in de Noardlike Fryske Wâlden. Het open kleilandschap rondom Kollum en het coulisselandschap ten zuiden van Buitenpost.

Er worden voor het project nog deelnemers gezocht. Bekijk ook het nieuwsbericht hierover.

Contactpersoon NFW: Jelle Pilat, themacoördinator M: 06 – 4038 3350 E: jpilat@noardlikefryskewalden.nl

Boeren, Burgers en Buitenbeesten

Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit

Kruiden tussen de Coulissen

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân 2021-2024

Boeren tussen Boomwallen

Optimalisatie Kruidenrijk grasland

Netwerk Praktijkbedrijven

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap

EFFECT-project

Meer uit Mest, Minder CO2

Natuer mei de Mienskip

Water vasthouden op hogere zandgronden

Color Circle

Educatie

Biodiversiteitsmonitor

Bokashi

GLB-pilot ‘Hoe? Zo!’

Vogels en Voorspoed Fryslân

Go Grass

Praktijkproef Opwaardering Drijfmest

Valuta voor Veen

Landschapsherstel LBF

Koeien en Kruiden

Verdienmodellen Natuurinclusieve Landbouw

Fjildlab

Landschapsherstel Centrale As

Energietransitie

Better Wetter

   Terug naar de overzichtpagina
© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie