Energietransitie

Vanuit de samenleving is een groeiende vraag naar duurzame energie. Agrarische bedrijven zijn bij uitstek geschikt om de productie hiervan op te pakken. Denk hierbij aan zonne-energie, wind of energie uit biomassa. Leden van de NFW zien kansen maar lopen ook tegen barrières aan, denk aan regelgeving. NFW wil haar leden hierin verder helpen. De provincie en het ministerie van Economische Zaken (EZ) hebben NFW de mogelijkheid geboden om middels een pilot de kansen voor energietransitie te onderzoeken. Invalshoek is om de verantwoordelijkheid en sturing in de streek te houden met betrokkenheid van burgers, bedrijven en overheden. NFW voert twee projecten uit:

  • SDE+ Pilot: plaatsen zonnepanelen

In 2019 zijn er 28 SDE+ subsidies toegekend voor het plaatsen van zonnepanelen op boerendaken. Na de kostenbatenanalyse en de technische voorbereiding is er in 2020 gestart met het plaatsen van zonnepanelen op 10 locaties in de gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel. Het gaat hierbij om ongeveer 5.200 zonnepanelen. Door een onrendabele businesscase en de beperking op het net zijn er een aantal locaties afgevallen. NFW wil nog wel bekijken of hier nog andere mogelijkheden voor zijn. Ook bekijkt NFW of het gezamenlijk aanbieden van energie op de markt en het deels verkopen van ‘Garanties van Oorsprong’ (GVO’s) interessant kan zijn.

Doel: Levering duurzame energie en het verder verduurzamen van de agrarische sector
Doorlooptijd: realisatie in 2020
Contactpersoon NFW: Jelle Pilat, themacoördinator M: 06 – 4038 3350 E: jpilat@nfw.bm

  • Warmtenet Kollum 13

Kollum 13 is de naam van een ondergrondse stroomkabel die van Kollum naar Ee loopt. Door de zonneparken in Buitenpost en Kollum is de capaciteit van de kabel onder druk komen te staan. Omdat er veel boeren in dit gebied wonen, is er veel potentie voor duurzame opwek. Vanwege de overbelasting van de kabel  is er gekeken naar opties voor het opwekken van duurzame energie en mogelijke lokale afzet. Daarnaast is er gekeken naar tijdelijke opslag of warmtenetten. Er wordt bekeken of de gemeente Noardeast-Fryslân in samenwerking met o.a. NFW de subsidie aardgasvrije wijken kan aanvragen om verdere mogelijkheden voor het gebied scherp te krijgen.

Doel: Oplossingsrichtingen genereren voor buitengebieden waar duurzame energieproductie door overbelasting op het elektriciteitsnet wordt belemmert
Doorlooptijd: Start 2020
Contactpersoon NFW: Jelle Pilat, themacoördinator M: 06 – 4038 3350 E: jpilat@nfw.bm

Lees ook ons nieuwsbericht “Vereniging Noardlike Fryske Wâlden pleit voor collectieve aanpak duurzame energieproductie”.

Better Wetter

Binnen dit project zijn verschillende proeven gedaan met alternatieve gewassen op veengronden met een verhoogd waterpeil. Deze vinden zowel op proefpercelen in agrarisch gebied als in natuurgebieden plaats. Met dit project wordt onderzocht welke gewassen kansrijk zijn voor teelt op natte veengrond en wordt er ook gekeken naar de afzetmogelijkheden van deze gewassen. Zo wordt er gekeken naar de toepasbaarheid van lisdodde als isolatiemateriaal. Ook zijn er verschillende meubels en plaatmaterialen gemaakt van deze grondstof.

Doel: Veenoxidatie wordt tegengegaan en dat de percelen nog kunnen worden gebruikt voor productiedoeleinden

Looptijd: doorlopend

Lees in de brochure ‘Natte teelten en veenweidevraagstuk’ over de laatste ontwikkelingen van het project Better Wetter.
Of bekijk de video: ‘Sigarenplant’ uit het Bûtefjild isoleert stationsgebouw Feanwâlden
Kijk voor meer informatie op www.betterwetter.nl

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie