Verdienmodellen Natuurinclusieve Landbouw

Het project ‘verdienmodellen natuurinclusieve landbouw’ wordt door een samenwerkingsverband tussen de agrarische collectieven Noardlike Fryske Wâlden (NFW), It Lege Midden en ELAN Zuidoost Friesland uitgevoerd. Het project bestaat uit twee pijlers / deelprojecten. Onderling wordt kennis uitgewisseld en worden de opgedane ervaringen in de werkgebieden uitgewisseld.
In het deelproject waarvoor de NFW trekkende partij is, wordt een borgingsmodel (certificering) voor natuurinclusieve landbouw getoetst bij de achterban, gebiedspartijen en beleidsmakers. Daarnaast wordt de praktische toepasbaarheid getoetst door de collectieven ELAN en It Lege Midden.

De collectieven It Lege Midden en ELAN zien kansen om het agrarisch natuur- en landschapsbeheer beter af te stemmen en te integreren met de doelen van terrein-beherende organisaties(TBO’s) en het waterschap door de samenwerking in het gebied te verbeteren. De verwachting is dat deze aanpak voor zowel de biodiversiteit, terreinbeherende organisaties (It Fryske Gea en Staatsbosbeheer), het waterschap als voor melkveehouders voordelen op kan leveren voor de langere termijn. Binnen dit deelproject wordt onderzocht hoe de samenwerking op gebiedsniveau verbeterd en ingericht kan worden. De resultaten worden gecoördineerd door de Friese Milieu Federatie. NFW toetst of de binnen het deelproject ontwikkelde aanpak ook toepasbaar is in andere regio’s.

Doel: Het creëren van nieuwe verdienmodellen voor met name de melkveehouderij
Looptijd: 2017 tot 2019 (afgerond)
Contactpersoon NFW: Jelle Pilat, themacoördinator M: 06 – 4038 3350 E: jpilat@nfw.bm

Voor dit project is steun ontvangen vanuit het ELFPO, “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling”, Europa investeert in zijn platteland.

Boeren, Burgers en Buitenbeesten

Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit

Kruiden tussen de Coulissen

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân 2021-2024

Boeren tussen Boomwallen

Optimalisatie Kruidenrijk grasland

Blijvend Grasland

Netwerk Praktijkbedrijven

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap

EFFECT-project

Meer uit Mest, Minder CO2

Natuer mei de Mienskip

Water vasthouden op hogere zandgronden

Color Circle

Educatie

Biodiversiteitsmonitor

Bokashi

GLB-pilot ‘Hoe? Zo!’

Vogels en Voorspoed Fryslân

Go Grass

Praktijkproef Opwaardering Drijfmest

Valuta voor Veen

Landschapsherstel LBF

Koeien en Kruiden

Fjildlab

Landschapsherstel Centrale As

Energietransitie

Better Wetter

   Terug naar de overzichtpagina
© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie