Verdienmodellen Natuurinclusieve Landbouw

Het project ‘verdienmodellen natuurinclusieve landbouw’ wordt door een samenwerkingsverband tussen de agrarische collectieven Noardlike Fryske Wâlden (NFW), It Lege Midden (ILM) en ELAN Zuidoost Friesland uitgevoerd. Het project bestaat uit twee pijlers / deelprojecten. Onderling wordt kennis uitgewisseld en worden de opgedane ervaringen in beide gebieden (werkgebied NFW en werkgebied ILM en ELAN) uitgewisseld.
In het deelproject waarvoor de NFW trekkende partij is, wordt een borgingsmodel (certificering) voor natuurinclusieve  landbouw getoetst bij de achterban, gebiedspartijen en beleidsmakers. Daarnaast wordt de praktische toepasbaarheid getoetst door de collectieven ELAN en It Lege Midden.

De collectieven It Lege Midden en ELAN zien kansen om het agrarisch natuur- en landschapsbeheer beter af te stemmen en te integreren met de doelen van terrein-beherende organisaties(TBO’s) en het waterschap door de samenwerking in het gebied te verbeteren. De verwachting is dat deze aanpak voor zowel de biodiversiteit, terrein-beherende organisaties (It Fryske Gea en Staatsbosbeheer), het waterschap als voor melkveehouders voordelen op kan leveren voor de langere termijn. Binnen dit deelproject zal onderzocht worden hoe de samenwerking op gebiedsniveau verbeterd en ingericht kan worden. De uitvoer wordt gecoördineerd door de Friese Milieu Federatie. Of de binnen het deelproject ontwikkelde aanpak ook toepasbaar is in andere regio’s zal getoetst worden door de Noardlike Fryske Wâlden (NFW).

Doel: Het creëren van nieuwe verdienmodellen voor met name de melkveehouderij
Looptijd: 1-2-2017 tot 1-1-2019

Presentatie Natuurinclusieve Landbouw Beheerdersdag Nijkerk 8-3-2018

Projectplan GLB Pilot NFW 2018 – 2020

Rapportage enquête natuurinclusieve landbouw NFW en Waadrâne

Voorstel voor het creëren van experimenteerruimte

Voorstel voor het ontwikkelen van beheerdiensten

Voorstel voor het ontwikkelen van een regiofonds

 

Voor dit project is steun ontvangen vanuit het ELFPO, “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling”, Europa investeert in zijn platteland.
https://www.europaomdehoek.nl/fondsen/elfpo