NFW dient zienswijze op concept S-MER (Strategisch Milieueffectrapport) en samenvatting NSP (Nationaal Strategisch Plan)

Geplaatst op vrijdag 21 januari 2022


Op donderdag 20 januari is er vanuit Vereniging Noardlike Fryske Wâlden een zienswijze verzonden aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Programmateam GLB NSP. In de zienswijze is gereageerd op het milieueffectrapport en de samenvatting van het Nationaal Strategisch Plan (nieuw GLB), deze documenten zijn te vinden op toekomstglb.nl.

Het bestuur van NFW geeft de volgende dringende adviezen:

 • Bufferstroken: Maatregelen met betrekking tot de kwaliteit van het oppervlaktewater zouden regionaal moeten gelden én het bestuur staat voor een regionale aanpak in verband met de verscheidenheid in directe consequenties in de bedrijfsvoering.
 • Vruchtwisseling bouwland: Advies is de regeling zo aan te passen dat de negatieve effecten van de regeling, het haaks staan op GLMC1, komen te vervallen.
 • Jaarlijks onderhoud: NFW pleit ervoor het pakket jaarlijks beheer in de ANLb regeling te behouden.
 • Kleinschaligheid: Standpunt van het bestuur is dat er voldoende informatie is waaruit blijkt dat kleinschalig landschap van grote waarde is en extra biodiversiteitswaarde oplevert maar ook dat de kleinschaligheid van landschap grote handicaps opleveren in een efficiënte bedrijfsvoering wat pleit én rechtvaardigt dat er een structurele vergoeding aan wordt toegekend.
 • Ecomaatregelen: Het bestuur van NFW pleit voor een structureel karakter van maatregelen inclusief een marktconforme kostendekkende beheervergoeding. Dát draagt bij aan de ontwikkeling van biodiversiteit en ondersteund boeren in de transitie naar Natuur Inclusieve Landbouw.
 • Administratieve Lastendruk: Het bestuur van NFW roept de Nederlandse regering op om structureel te kiezen voor eenvoud en daarmee een verlaging van de administratieve lastendruk.
 • Beheervergoedingen: Het bestuur van NFW pleit voor:
  • Het instellen van marktconforme- en kostendekkende beheervergoedingen
  • Het instellen van jaarlijkse inflatiecorrecties op de beheervergoedingen
  • Het instellen van meerjarige (langer dan 1 of 6 jaar) beheervergoedingen die structureel onderdeel uitmaken van de exploitatie van de onderneming zodat ondernemers dit in hun meer-jaren bedrijfsplannen kunnen opnemen.

De hele zienswijze leest u hier.


   Naar nieuwsoverzichtGeslaagde opening natuurkijkhut

De natuur bekijken vanuit het mooiste perspectief. Dat kan vanaf nu in de verplaatsbare natuurkijkhut. In Driezum vond, bij een...

Noordelijke agrarische collectieven presenteren Leidraad gebiedsoffertes

Drie agrarische collectieven in Noord-Nederland: vereniging de Noardlike Fryske Wâlden, Collectief Groningen West en Collectief Midden-Groningen en de betrokken overheden...

Maaien? Neem contact op met de vogelwacht

Het broedseizoen is in volle gang en veel leden zetten zich in voor de aanleg van kruidenrijk grasland en uitgekiend...

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in cijfers

De eerste ANLb periode is afgerond, van 2016 tot 2022, is in Nederland door 11.000 boeren agrarisch natuur- en landschapsbeheer...

Kalender Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Op de Algemene Ledenvergadering van 18 april werd niet alleen het Jaarverslag 2022 uitgedeeld. Onze leden ontvingen deze avond ook...

Veldexcursie Landschapsbeheer

Op woensdagmiddag 17 mei organiseren we weer een landschapsexcursie. Alles staat mooi in bloei en we hopen dan ook veel...

Kat binnenhouden is gezellig en veilig

Het is voorjaar, de eerste kuikens van weidevogels kruipen nu uit het ei. In het land wacht de kwetsbare vogeltjes...

Veldexcursie weidevogelbeheer

Het weidevogelseizoen is in volle gang. Om te laten zien wat we in het weidevogelbeheer doen, maar ook om kennis...

NFW jaarverslag 2022 is uit!

Tijdens onze Algemene Ledenvergadering van 18 april hebben we ons Jaarverslag 2022 uitgedeeld. Het heeft als titel Staat van de...

Stimuleringsfonds Boerenlandvogels Fryslân

Bêste fûgelwachters, boeren en oare fûgelfreonen / Beste vogelwachters, boeren en andere vogelvrienden, Het nieuwe Stimuleringsfonds Boerenlandvogels is open! Dit...

Keninginne fan é Wâlden, gekraagde roodstaart, terug uit Afrika.

Het voorjaar is nu echt in volle gang. De gekraagde roodstaart, een boerenlandvogeltje, is weer terug in Nationaal Landschap Noardlike...

Einde kapseizoen en raster op orde

15 maart, het einde van het kapseizoen. De afgelopen maanden hebben onze leden hard gewerkt om de elzensingels en houtwallen...

Vlindermonitoring maakt biodiversiteit op uw bedrijf inzichtelijk

Bericht van het BIMAG team Vlinders zijn een goede indicator voor biodiversiteit in een gebied. Door zelf te monitoren krijg...

Startbijeenkomst Boeren tussen Boomwallen project

Op woensdagavond 8 maart is de startbijeenkomst van het project Boeren tussen Boomwallen, het vervolgproject van ‘De boomwal als Apotheek’....

Zeer zeldzame wilde rozen in Noardlike Fryske Wâlden

In de herfst van 2022 is er door Landschapsbeheer Friesland een inventarisatie uitgevoerd in gedeelten van ons werkgebied naar oorspronkelijk...

Project Kruiden tussen de Coulissen van start! Deelnemers gezocht!

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden wil onderzoek doen en groepsbijeenkomsten opzetten over de toegevoegde waarde van ingezaaide kruidenrijke percelen in het coulisselandschap...

Amerikaanse vogelkers in opmars, herken en bestrijd deze soort

De Amerikaanse vogelkers is zich aan het vestigen in de Noardlike Fryske Wâlden. Dit gebeurt op meerdere plekken in ons...

Nieuw leefgebied: Klimaat

Per 2023 heeft de provincie het leefgebied Klimaat opengesteld binnen de regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Dat betekent dat...

Afdelingsbijeenkomsten GLB

In januari en februari gaan we samen met alle afdelingen bijeenkomsten organiseren omtrent het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).* De bijeenkomsten...

Van de voorzitter: Met en in vertrouwen

Allereerst de beste wensen voor dit nieuwe jaar wat alweer een paar weken oud is. Wat in dit nieuwe jaar...
© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie