20 jaar NFW: Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer verbetert staat van de natuur NFW

Geplaatst op maandag 03 oktober 2022


De elzensingels en houtwallen van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden herbergen bijzondere en deels unieke natuurwaarden. Er komen veel verschillende broedvogels, vleermuizen, planten, mossen en ongewervelden zoals bijvoorbeeld insecten, slakken, wormen en spinnen, voor. In de gebieden waar leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden de elzensingels en houtwallen actief beheren, komen meer soorten voor dan in onbeheerde singels. Dit blijkt uit het rapport Staat van de Natuur dat tijdens de jubileumbijeenkomst op 30 september werd gepresenteerd.

Broedvogels
De elzensingels en de houtwallen in de Noardlike Fryske Wâlden zijn rijk aan broedende struweel- en bosvogels. Voor een aantal soorten zoals de gekraagde roodstaart en de grote zanglijster zijn de Noardlike Fryske Wâlden een landelijk bolwerk.

In de elzensingels en houtwallen die in beheer zijn bij leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden zitten  ongeveer 40% meer broedvogels dan in elzensingels en houtwallen zonder beheercontract. De grote bonte specht en de spreeuw doen het goed in de beheerde elementen.

Voor dit onderzoek zijn deze soorten gevolgd én de aantallen vogels met een broedterritorium in de elzensingels en de houtwallen, een gebied dat vogels verdedigen om veilig te broeden, geteld. Hiervoor zijn in de periode 2017 – 2021 op  116 meetlocaties ieder jaar in vijf telrondes, verspreid over de maanden april, mei en juni, de vogels geïnventariseerd.

Vleermuizen
Tijdens de tellingen zijn in totaal zeven soorten vleermuizen waargenomen. De meest talrijke soort was de gewone dwergvleermuis gevolgd door de laatvlieger. De laatvlieger is ook een doelsoort van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Deze soort is wijd verspreid in de Noardlike Fryske Wâlden en staat op de Rode Lijst. Dit geldt ook voor de rosse vleermuis die ook in het gebied wordt aangetroffen.

Spreiding eindkap succesvol
Voor een gezonde elzensingels of houtwal wordt een keer in de 21 of 25 jaar een hele rij bomen gekapt, de zogenoemde eindkap. Het aantal meidoorns, rozen en lijsterbessen is toegenomen. Mogelijk is dat het gevolg van het sparen van deze struiken en rozen als overstaanders bij de eindkap. Ook duidt dit erop dat de spreiding van de uitvoering van het landschapsbeheer, het kappen van de elzensingels en de houtwallen in tijd en locatie, succesvol is. Hier zet de vereniging Noardlike Fryske Wâlden zich voor in.

Monitoring en samenwerking
De biodiversiteit staat centraal bij het landschapsbeheer dat de leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden in het coulisselandschap van Noordoost-Fryslân uitvoeren. De vereniging heeft de ambitie deze bijzondere biodiversiteit te beschermen en verder te ontwikkelen. Om te meten wat de staat van de natuur is, voert ecologisch onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga in samenwerking met Landschapsbeheer Friesland al sinds 2012, in opdracht van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, een monitoringsprogramma uit. Met dit meetprogramma wordt kennis opgedaan over het gebied en kan de vereniging zien wat het effect van haar eigen beheer is en dit zo nodig aanpassen. In deze Staat van de Natuur staan de resultaten van de metingen in de periode 2017 – 2021 én die van de broedvogelmonitoring die in opdracht van de provincie Fryslân is uitgevoerd.

Downloads
Bekijk hier het volledige rapport De Staat van de Natuur in de Noardlike Fryske Wâlden dat Altenburg & Wymenga in samenwerking met Landschapsbeheer Friesland heeft onderzocht.


   Naar nieuwsoverzichtBokashi, slimme inzet van groene reststromen

In het buitengebied zijn er volop groene reststromen als berm- en slootmaaisel beschikbaar. Overheden en terreinbeheerders laten dit vaak door...

Historische wandelpaden als decor van de 15e editie van de Swaddekuier

Op zaterdag 6 juli zal de 15e editie van de Swaddekuier in het teken staan van de historische wandelpaden in...

Herstel agrarisch cultuurlandschap: Doe mee

Historische landschapselementen kunnen de biodiversiteit verbeteren en ook worden ingezet voor toekomstbestendige oplossingen op het gebied van bijvoorbeeld waterberging en...

Proef en beleef de Noardlike Fryske Wâlden op 1 juni

Laat je zintuigen prikkelen op zaterdag 1 juni in de Noardlike Fryske Wâlden. Geniet van de smaak van streekproducten, geef...

Duurzame innovaties voor minder droogteschade in Friese zandgebieden

Nederland heeft de afgelopen jaren steeds vaker te maken gehad met hete en droge zomers, waarbij de grondwatervoorraad onder druk...

Kruiden tussen de Coulissen: goed voor biodiversiteit en boer?

In het project Kruiden tussen de Coulissen zoeken we antwoord op de vraag: Levert ingezaaid productief kruidenrijk grasland meer biodiversiteit...

‘Bewijs dat weidevogels slachtoffer zijn van katten’

Het is hard nodig dat katten in het broedseizoen ’s nachts binnen blijven. Dat stelt Chris Smit, hoogleraar ecologie en...

Ons jaarverslag 2023 is uit: Beheer is de basis

Tijdens onze Algemene Ledenvergadering van 16 april hebben we ons Jaarverslag 2023 uitgedeeld. In het jaarverslag vertellen we meer over...

Nieuwe borden Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden onthuld door gedeputeerde Sijbe Knol

Kleurrijk en vol kenmerkende plant- en diersoorten, de nieuwe borden vormen een overzichtelijke representatie van wat groeit en bloeit in...

Eerste “Ontdek Nationaal Landschap Noardlike Fryske Walden” kaart voor wethouder Spoelstra

Voor het eerst is er een kaart waarmee je alle activiteiten in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden ontdekt. Pier Jan...

Succesvolle bomen- en struikenactie Vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Ruim 13.000 bomen zijn woensdagochtend 21 februari uitgedeeld aan 86 boeren en particuliere leden in het werkgebied van Vereniging Noardlike...

Weidevogels weer welkom in de Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag werd op verschillende plekken in de Noardlike Fryske Wâlden water op het land gezet (plasdras). De weidevogels worden daarmee...

Digitaal melden beheer

Vanaf 1-1-2024 kunt u de melding van beheer zelf doen via de site www.mijnboerennatuur.nl. Bekijk in de handleiding hoe dit in...

Uitnodiging Weidevogelkennisdag Fryslân 2024

Met groot genoegen nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Weidevogelkennisdag. Dit jaar staat het ochtendprogramma in het teken van...

Fijne Feestdagen!

Bureau NFW is van 22 december t/m 1 januari gesloten. Dinsdag 2 januari staan wij weer voor u klaar. Wij...

Op weg naar meer biodiversiteit in het Friese landschap

Laat (elzen-)singels, houtwallen, heggen, poelen en bomen aanplanten of herstellen Landschapselementen zoals (elzen)singels, houtwallen, heggen, poelen en solitaire bomen kunnen...

Sjochtip: FryslânDOK ‘Sels de leie nimme’

Nu er geen landbouwakkoord is gekomen, lijkt de landbouwtransitie volledig plat te liggen. Maar niets is minder waar, zo blijkt...

Maak plasdrasgebieden klaar voor de winter

Het weidevogelseizoen ligt alweer een poos achter ons. We blikken hierop terug in het pas gepubliceerde ‘Weidevogel jaarbericht 2023’. Lees...

Demo ecologisch slootschonen

Wanneer: 26 oktober 2023 van 13:30 – 16:30 Waar: Rustenburgerweg 1, Tytsjerk Aanmelden: via het aanmeldformulier De bijeenkomsten bestaan uit een...

Kleurrijk schouwspel in akkervogelgebied

Bovenin het werkgebied van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, rondom Kollumerpomp, bevindt zich het leefgebied open akker. Negen van onze...
© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie