Meer uit Mest, Minder CO2

In dit project is een integraal instrument, een masterclasstraject, ontwikkeld en getoetst met een grote groep agrarische ondernemers. Op basis daarvan is het instrument verder aangescherpt zodat het breder en ook voor andere groepen agrarische ondernemers kon worden ingezet.

De behoefte bestond uit kennisopbouw op het gebied van:

  • bodem en bemesting
  • biologie, techniek en digestaat
  • businesscase, milieueffect, wetgeving en omgeving
  • kunstmestvrij boeren

Er werd gewerkt met koplopers uit Friesland die al met vergisting en mineralenbenutting aan de slag waren. In de Masterclass brachten diverse experts kennis in, werden een aantal operationele vergisters bezocht en werden bodem(biologie) en gasopbrengsten vergeleken van veehouders met een vergelijkbare bedrijfsvoering.

Bekijk voor meer informatie het Informatieblad, waarin verwezen wordt naar onderstaande businesscase:

 

Doel: Melkveehouders die nadenken over verlaging van hun CO2-footprint, mineralenmanagement en monomestvergisting ondersteunen in hun proces om te komen tot een degelijke strategische (investerings)afweging voor hun bedrijf.
Doorlooptijd: 01-08-2018 t/m 31-12-2021
Contactpersoon NFW: Jelle Pilat, themacoördinator M: 06 – 4038 3350 E: jpilat@nfw.bm

Dit project is een samenwerkingsverband tussen Provincie Friesland, LTO Noord, Van Hall Larenstein en Vereniging Noardlike Fryske Wâlden.  Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: “Europa investeert in zijn platteland”.

 

Boeren, Burgers en Buitenbeesten

Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit

Kruiden tussen de Coulissen

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân 2021-2024

Boeren tussen Boomwallen

Optimalisatie Kruidenrijk grasland

Blijvend Grasland

Netwerk Praktijkbedrijven

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap

EFFECT-project

Natuer mei de Mienskip

Water vasthouden op hogere zandgronden

Color Circle

Educatie

Biodiversiteitsmonitor

Bokashi

GLB-pilot ‘Hoe? Zo!’

Vogels en Voorspoed Fryslân

Go Grass

Praktijkproef Opwaardering Drijfmest

Valuta voor Veen

Landschapsherstel LBF

Koeien en Kruiden

Verdienmodellen Natuurinclusieve Landbouw

Fjildlab

Landschapsherstel Centrale As

Energietransitie

Better Wetter

   Terug naar de overzichtpagina
© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie