Leefgebied Klimaat en Water

Per 2023 heeft de provincie het leefgebied Klimaat opengesteld binnen de regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Dat betekent dat vanaf nu beheerpakketten afgesloten kunnen worden die passen in dit leefgebied. De doelen binnen het leefgebied Klimaat richten zich op waterkwaliteit, water vasthouden, vastleggen CO2 en het opvangen van waterpieken en droogte (watervasthoudend vermogen van de bodem verbeteren). NFW stelt de volgende open:

Er is beperkt budget beschikbaar. NFW behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst, waarbij aangevraagd beheer natuurlijk moet passen binnen de kaders en de voorwaarden van het beheerplan en de beheerpakketten.

Beheer binnen het leefgebied Klimaat is aan te vragen in het hele werkgebied van de NFW. Enkel voor het pakket Kruidenrijke graslandrand i.c.m. slootschonen wordt gekeken naar prioritaire gebieden. Dit zijn gebieden die door het waterschap en de provincie aangewezen zijn. Op deze kaart is te zien welke gebieden volgens het waterschap en de provincie prioritair zijn. Beheer dat wordt aangevraagd in een rood gebied komt als eerste aan de beurt, vervolgens beheer in oranje, gele en neutraal gebied.
U kunt zich via dit formulier aanmelden

Bekijk ook de flyer met informatie vanuit de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân

Kaart werkgebied

Doelsoorten

Leefgebied Open Akkerland

Leefgebied Open Grasland

Leefgebied Natte Dooradering

Leefgebied Droge Dooradering

Pakketten 2024

   Terug naar de overzichtpagina
© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie