Kruiden tussen de Coulissen

Op dit moment is er weinig tot geen kennis over het effect van productief kruidenrijk grasland op zandgronden op de onder- en bovengrondse biodiversiteit in graslanden en landschapselementen. Voor de verdere vergroening in de landbouw is het essentieel om die kennis te vergaren om bij te dragen aan bestendige bedrijfsmodellen die het bestaansrecht van de agrarische sector versterken. Binnen dit project onderzoekt de vereniging Noardlike Fryske Wâlden de effecten van kruidenrijk grasland in het coulisselandschap op bedrijfsvoering en boven- en ondergrondse biodiversiteit en hoe dit kan worden ingezet voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering met goed verdienvermogen, aangepast op actuele ontwikkelingen als het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en stikstofbeleid. Hiervoor is een studiegroep van boeren opgezet waarin ervaringen met kruidenrijk grasland worden uitgewisseld. Hogeschool Van Hall Larenstein en ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga brengen kennis in. De resultaten van de praktijkproeven worden getoetst op bruikbaarheid voor bedrijfsontwikkeling.

Doel: Inzichtelijk maken wat de meerwaarde van kruidenrijk grasland is voor de biodiversiteit en de bedrijfsvoering in de Noardlike Fryske Wâlden en hoe de boeren kruidenrijk grasland het beste in hun bedrijfsvoering kunnen inpassen.
Doorlooptijd: voorjaar 2023 – eind 2025
Contactpersoon: Jelle Pilat, themacoördinator M: 06 – 4038 3350

Verslag Bijeenkomst Kruidenrijk Grasland 09-04-2024
Presentatie kruidenrijk grasland, beheer en inpassing in de praktijk 09-04-2024
Presentatie Kruiden tussen de Coulissen tussenstand 2023 

Kijk voor de meer informatie op de projectenpagina op de website van Fjildlab.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Versnellingsagenda Noordoost Fryslân.

 

Boeren, Burgers en Buitenbeesten

Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân 2021-2024

Boeren tussen Boomwallen

Optimalisatie Kruidenrijk grasland

Blijvend Grasland

Netwerk Praktijkbedrijven

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap

EFFECT-project

Meer uit Mest, Minder CO2

Natuer mei de Mienskip

Water vasthouden op hogere zandgronden

Color Circle

Educatie

Biodiversiteitsmonitor

Bokashi

GLB-pilot ‘Hoe? Zo!’

Vogels en Voorspoed Fryslân

Go Grass

Praktijkproef Opwaardering Drijfmest

Valuta voor Veen

Landschapsherstel LBF

Koeien en Kruiden

Verdienmodellen Natuurinclusieve Landbouw

Fjildlab

Landschapsherstel Centrale As

Energietransitie

Better Wetter

   Terug naar de overzichtpagina
© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie