In Beeld: Gebiedsregisseurs Willem Bosgra en Eelke Kooi

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden zet zich samen met boeren en particulieren, gebiedsregisseurs, vogelwachten en vrijwilligers in voor de weidevogels. Wat doen de gebiedsregisseurs allemaal voor, in, en na het broedseizoen? Willem Bosgra en Eelke Kooi vertellen over hun rol in het weidevogelbeheer en hoe zij zich met hart en ziel inzetten om het seizoen succesvol te laten verlopen.

Willem en Eelke zijn de gebiedsregisseurs van het gebied Om ‘e djippe gatten tussen Tietjerk en Garijp. In totaal zijn er binnen de vereniging 18 gebiedsregisseurs actief die het weidevogelbeheer in verschillende gebieden coördineren. “Wij zijn de contactpersonen tussen de boer en de vereniging Noardlike Fryske Wâlden. Daarnaast speelt de lokale vogelwacht een belangrijke rol. De nazorgers van de vogelwacht speuren de nesten op en voeren die in het registratiesysteem van de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) in. Wij kunnen de registratie van de nesten dan zien op de website van BFVW en gebruiken deze gegevens voor overleg met de beheerder. Sommige beheerders gebruiken de website zelf ook om te kijken wat er in hun land geregistreerd is.”

Willem en Eelke bekijken voordat ze hun rondje door het gebied doen de nieuwe kaarten van de beheerders. De kaarten geven het weidevogelbeheer per beheerder aan. Groene vlakken zijn percelen die na 1 juni gemaaid worden, bruine vlakken zijn kruidenrijke percelen die tot 15 juni of 1 juli blijven staan. “Als er dan nog nesten en kuikens zijn stellen we de maaidatum uit in overleg met de nazorger en de beheerder. De gele vlakken zijn legselbeheer. Daarbij spelen we in op de aanwezigheid van nesten op een bepaald moment. Zo bekijken we per boer de situatie en gaan we met de kaarten langs om te horen of alles duidelijk is.”

Na een bakje koffie en het bespreken van de kaarten gaan de mannen het gebied in. Op de dag van het interview eerst langs het melkveebedrijf van de broers Kooi. Aan de keukentafel wordt de stand van zaken besproken en worden de nieuwe kaarten overhandigd. Maar ook vraagt Willem eerst of er ook vragen zijn. “Het is belangrijk om te horen wat er speelt.”

De ronde gaat door naar familie Venema, Eelke overhandigt hier een formulier die Venema nodig heeft bij het overnemen van beheerland. En zo maakt het duo ook hier even een praatje en horen ze wat de beheerder momenteel bezighoudt.

“Wat voor ons als gebiedsregisseurs heel belangrijk is, is dat we de motivatie van de weidevogelbeheerders op peil houden. Dit doen we door goed contact met hen te onderhouden. Even langsfietsen als de koeien er weer uit gaan, even een bakje koffie als we de kaarten brengen. Dan leer je de beheerder kennen en ga je makkelijker een gesprek aan. Deze manier helpt ons om met ze mee te denken en te begrijpen wat ze bedoelen. Maar dat alles gaat niet vanzelf, we steken er ook veel tijd in”. Willem is al 7 jaar actief als gebiedsregisseur. “Het contact met de beheerders is heel mooi en eigenlijk altijd goed verlopen. Over de vogelstand kunnen we helaas niet positief zijn, maar des temeer zetten wij ons ervoor in.”

Eelke is pas begonnen als gebiedsregisseur en kijkt nu vooral mee met Willem. “Ik doe zelf al langere tijd aan weidevogelbeheer en Willem was dan mijn gebiedsregisseur. We hadden vaak een praatje en spraken ook over het gebied en de weidevogels. Vorig jaar gaf Willem aan dat de vereniging eigenlijk wel wat meer gebiedsregisseurs kon gebruiken. Zo ben ik er toen ingestapt en nu mag ik mijn eerste gehele broedseizoen als gebiedsregisseur meemaken.” Als gebiedsregisseur heb je brede taken. “We hebben veel contact met mensen uit het gebied en willen een goede gesprekspartner zijn.” En je moet iets met weidevogels hebben om je er zo met hart en ziel voor in te zetten. We hopen dat we in stand kunnen houden wat we hier nu hebben en een beetje mogen groeien. Zorgen voor een goede wisselwerking tussen gebiedsregisseur, nazorger en beheerder is daarbij essentieel.”

 
 

Het weidevogelbeheer
Binnen het werkgebied van de vereniging wordt in totaal op ruim 3.500 hectare weidevogelbeheer uitgevoerd. Boeren bieden weidevogels, zoals de grutto, tureluur en kievit, op hun percelen rust, ruimte en voedsel. De beheerregisseur (?) van de vereniging verzorgt de coördinatie in een gebied en stelt samen met de boer een pakket aan maatregelen op om dit te bereiken.

Zo zetten zij op bijvoorbeeld een deel van hun land onder water (plasdras). Dit zorgt voor meer insecten en wormen voor kuikens. Op sommige percelen geldt in het broedseizoen een rustperiode waarin niet wordt gemaaid. Ook zijn er boeren die kruidenrijke- of bloemrijke randen langs hun percelen laten ontstaan door de randen niet te bemesten of in te zaaien. Deze randen trekken insecten aan als voedsel voor de vogels. In plaats van drijfmest gebruikt een aantal boeren ruige (stro) mest waardoor er meer insecten en wormen in de bodem zitten.

Ontdek de weidevogelgebieden

Wil je meer weten over de weidevogels en met eigen ogen zien hoe ze zich in het land gedragen? Ga dan eens langs een van de weidevogelgebieden in de Noardlike Fryske Wâlden en neem de weidevogelbingo mee.

Let op: blijf op de hiervoor bestemde paden en wegen. Het is rustperiode en dat betekent dat de weidevogels nu broeden, ze mogen daarom niet verstoord worden. En houd de hond nu even aan de lijn.

Heeft u interesse om ook als beheerregisseur van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden aan de slag te gaan? Neem dan contact op met Evie van der Velde via tel. (0511) – 745200.

© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie