Bokashi

Bokashi, ontwikkeld in Japan, is een speciale manier om organisch materiaal te fermenteren. De verwachting is dat door toepassing van bokashi de bodemvruchtbaarheid verbetert en het waterbergend vermogen van de grond toeneemt. NFW voert met de partners in het project verschillende proeven uit op vier verschillende agrarische locaties. Op de locaties wordt gekeken naar de effecten van bokashi op bodemvruchtbaarheid en organische stofopbouw. Met organische stofopbouw wordt koolstof vastgelegd en wordt ook het waterbergend vermogen vergroot. Hiermee worden ook ervaringen opgedaan in de klimaatadaptatie. Het project loopt inmiddels al drie jaren en er wordt beoogd om een vervolgproef op te zetten.

De bokashiproef is een initiatief van Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân, Nordwin College, Hogeschool Van Hall Larenstein, Wetterskip Fryslân, gemeente Dantumadiel, Mulder Agro, KennisCentrum Natuur en Leefomgeving en vereniging Noardlike Fryske Wâlden.

Bekijk hier de rapportage: Rapportage resultaten Bokashi proef 2021

Doel: Verbetering bodemvruchtbaarheid en het opbouwen van organische stof
Doorlooptijd: 2018 – 2024
Contactpersoon NFW: Jelle Pilat, themacoördinator M: 06 – 4038 3350 E: jpilat@nfw.bm

Veel reacties enquête bokashi

NFW-leden die als agrarisch bedrijf of particulier agrarisch natuur- en landschapsbeheer uitvoeren, konden tot 25 mei jl. een enquête over de toepassing van bokashi invullen. Met de enquête hebben NFW, gemeente Noardeast-Fryslân en Mulder Agro meer inzicht gekregen in de overwegingen van grondgebruikers om deze bodemverbeteraar daadwerkelijk toe te passen. De enquête had een hoge respons en werd door 22% van de leden ingevuld. Deelnemers aan de enquête maakte kans op een bokashi-starterspakket die Mulder Agro beschikbaar stelde. Winnaars van de pakketten zijn Bertus Wijbenga en Corné de Vries.

Resultaten enquête
In het proces met bokashi wordt organisch materiaal gefermenteerd tot een waardevolle bemestingsgrondstof voor agrarische gronden. Dat schept mogelijkheden voor het gebruik van lokale biomassa en de circulaire economie. Uit de enquête blijkt dat bijna alle respondenten al kringlooplandbouw toepassen of dit willen toepassen. De toepassing van bokashi zou hier ook een vorm voor kunnen zijn. Een klein deel gebruikt al bokashi. 51% geeft aan bokashi in ieder geval te zien als een bodemverbeteraar die interessant kan zijn voor de eigen bedrijfsvoering.

Verder geven veel agrariërs aan nog niet helemaal te weten wat het inhoudt, en welke (financiële) gevolgen bokashi voor hen kan hebben. Dit betekent dat het nodig is om de grondgebruikers verder in te lichten voordat er daadwerkelijk een markt voor bokashi kan worden opgezet. Daarbij zullen er nog verschillende stappen, bijvoorbeeld binnen de wet- en regelgeving, gezet moeten worden voordat dit ook mogelijk is. De enquête was onderdeel van het afstudeeronderzoek van Niels de Jager, student bedrijfseconomie aan hogeschool NHL-Stenden.

Nieuwsberichten Bokashi

Bokashi-symposium gemist? Kijk het online terug!

Online-symposium ‘Bokashi als bodemverbeteraar’ op 25 maart

Boeren, Burgers en Buitenbeesten

Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit

Kruiden tussen de Coulissen

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân 2021-2024

Boeren tussen Boomwallen

Optimalisatie Kruidenrijk grasland

Blijvend Grasland

Netwerk Praktijkbedrijven

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap

EFFECT-project

Meer uit Mest, Minder CO2

Natuer mei de Mienskip

Water vasthouden op hogere zandgronden

Color Circle

Educatie

Biodiversiteitsmonitor

GLB-pilot ‘Hoe? Zo!’

Vogels en Voorspoed Fryslân

Go Grass

Praktijkproef Opwaardering Drijfmest

Valuta voor Veen

Landschapsherstel LBF

Koeien en Kruiden

Verdienmodellen Natuurinclusieve Landbouw

Fjildlab

Landschapsherstel Centrale As

Energietransitie

Better Wetter

   Terug naar de overzichtpagina
© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie