Boeren, Burgers en Buitenbeesten

Het aantal weidevogels in Nederland blijft dalen, ondanks de jarenlange inspanning om deze te beschermen. Door de huidige kleine weidevogelpopulatie ligt de nadruk op predatiedruk, wat afhankelijk is van:

  • Aantal predatoren en potentiële prooien in het broedseizoen
  • Terreinbeheer en ruimtegebruik van alle soorten door het jaar heen

Om het effect van predatiedruk op weidevogels te verminderen ligt de focus momenteel vooral op de bestrijding van predatoren. Echter is er meer aandacht nodig voor het effect van landschapsbeheer. Dit kan door integraal jaarrond beheermonitoring i.c.m. continue data over het voorkomen en het gedrag van dieren in het veld, de kwaliteit van bet biotoop en het beheer.

Er is momenteel nog geen integraal en betrouwbaar beoordelingssystematiek voor het duurzaam beheer van weidevogelgebieden. De monitoringsdata die al verzameld wordt is versnipperd over verschillende databases. Voor beheerders is het onduidelijk hoe deze databronnen ingezet kunnen worden voor beheermonitoring en de beheervragen zijn soms nog niet scherp genoeg geformuleerd. Binnen dit project wordt in samenwerking met (nationale en internationale) beheerders en experts gewerkt aan het ontwikkelen van een prototype informatiesysteem die de beschikbare datastromen uit meerdere bronnen integreert en voor beheerders toepasbaar maakt. 

Dit project levert een prototype informatiesysteem op dat beschikbare datastromen uit meerdere bronnen integreert en voor beheerders toepasbaar maakt voor het onderbouwen van keuzes in biotoop- en populatiebeheer bij soortbescherming in weidevogelgebieden in samenwerking met eindgebruikers, beheerders, dataverzamelaars en systeemontwikkelaars.

Doorlooptijd: 2026
Contactpersoon NFW: Evie van der Velde, themacoördinator M: 06 57905431 E: evdvelde@nfw.frl

Financiering

“Dit project is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)”.

 

Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit

Kruiden tussen de Coulissen

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân 2021-2024

Boeren tussen Boomwallen

Optimalisatie Kruidenrijk grasland

Blijvend Grasland

Netwerk Praktijkbedrijven

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap

EFFECT-project

Meer uit Mest, Minder CO2

Natuer mei de Mienskip

Water vasthouden op hogere zandgronden

Color Circle

Educatie

Biodiversiteitsmonitor

Bokashi

GLB-pilot ‘Hoe? Zo!’

Vogels en Voorspoed Fryslân

Go Grass

Praktijkproef Opwaardering Drijfmest

Valuta voor Veen

Landschapsherstel LBF

Koeien en Kruiden

Verdienmodellen Natuurinclusieve Landbouw

Fjildlab

Landschapsherstel Centrale As

Energietransitie

Better Wetter

   Terug naar de overzichtpagina
© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie