Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden is actief in verschillende projecten die betrekking hebben op Agroforestry (boslandbouw). Er is goede afstemming tussen deze projecten om informatie met elkaar uit te wisselen zodat we geen dubbel werk doen. Dit project ‘PPS Agroforestry voor klimaatpositieve zuivel en biodiversiteit’ heeft goede banden met de projecten ‘Boeren tussen Boomwallen’, ‘SABE Boeren met Bomen en Struiken’, ‘Kruiden tussen de Coulissen’ en ‘Blijvend Grasland’. Voor vragen over deze projecten of de samenhang hiertussen kunt u contact opnemen via jpilat@nfw.frl

Het project
De Nederlandse melkveehouderij wil bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. De sector wil onder andere koolstof vastleggen in bodem en biomassa. Daarnaast wil de melkveehouderij ook bijdragen aan verbeterde biodiversiteit. Agroforestry biedt mogelijkheden om aan deze doelstellingen bij te dragen. Er is echter nog weinig kennis over de potentiële bijdrage van agroforestry aan de klimaatbijdrage van melkveehouderijen, en over de effecten van agroforestry op de praktijk van moderne melkveehouderijbedrijven.

Het doel van dit project is om positief bij te dragen aan klimaat en biodiversiteit in de melkveehouderij middels agroforestry. We ontwikkelen in het project ‘op agroforestry gebaseerde verdienmodellen’ voor melkveehouders. Hiermee wordt koolstof vastgelegd en biodiversiteit op het bedrijf vergroot, maar blijft het inkomen ook behouden. In een interactief proces met deelnemende melkveehouders ontwerpen we vernieuwende, uitdagende agroforestry-systemen voor hun bedrijf. We zoeken antwoorden op vragen die spelen bij het combineren van agroforestry met melkveehouderij, zoals: hoe is agroforestry te combineren met weidegang? Hoe zijn houtige gewassen inpasbaar als voedermiddel, en welke voordelen levert dat op, bijvoorbeeld voor diergezondheid? Welke elementen vormen een optimaal verdienmodel?

We gaan op of rondom grond van Dairy Campus experimenteren met diverse agroforestry-systemen en monitoring voor antwoorden op praktische vragen. Omdat op of rondom Dairy Campus nog niet aan agroforestry gedaan wordt, bieden deze experimenten antwoorden op vragen van melkveehouders die vooraan in de transitiefase zitten. Hiermee ondersteunen deze experimenten voornamelijk melkveehouders die de intentie hebben om agroforestry op hun bedrijf toe te passen, of hier net mee begonnen zijn. De experimenten kunnen in de loop van de jaren worden aangepast, zodat zij ‘meegroeien’ met de kennisbehoeften van deze groep ondernemers. Dit experimenteergebied wordt zorgvuldig uitgekozen met behulp van een ecologisch adviesbureau, om negatieve effecten op de weidevogelpopulatie in de omgeving te voorkomen. We streven ernaar tien vooruitstrevende melkveehouders te ondersteunen bij het ontwerpen van agroforestry binnen hun bedrijfsvoering. De praktijkervaringen van de deelnemende melkveehouders worden tijdens kennissessies gedeeld met melkveehouders die geïnteresseerd zijn in agroforestry.

Contactpersoon NFW: Jelle Pilat, themacoördinator M: 06 – 4038 3350 E: jpilat@noardlikefryskewalden.nl


Boeren, Burgers en Buitenbeesten

Kruiden tussen de Coulissen

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân 2021-2024

Boeren tussen Boomwallen

Optimalisatie Kruidenrijk grasland

Blijvend Grasland

Netwerk Praktijkbedrijven

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap

EFFECT-project

Meer uit Mest, Minder CO2

Natuer mei de Mienskip

Water vasthouden op hogere zandgronden

Color Circle

Educatie

Biodiversiteitsmonitor

Bokashi

GLB-pilot ‘Hoe? Zo!’

Vogels en Voorspoed Fryslân

Go Grass

Praktijkproef Opwaardering Drijfmest

Valuta voor Veen

Landschapsherstel LBF

Koeien en Kruiden

Verdienmodellen Natuurinclusieve Landbouw

Fjildlab

Landschapsherstel Centrale As

Energietransitie

Better Wetter

   Terug naar de overzichtpagina
© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie