Valuta voor Veen

Binnen het project Valuta voor Veen wordt een alternatief verdienmodel ontwikkeld voor agrarische veengronden. De methode is eind 2019 goedgekeurd. Hierbij wordt voor waterpeilverhoging op agrarische grond, voor meerdere jaren CO2 credits afgegeven. Vanaf 2020 worden de eerste CO2 credits daadwerkelijk verhandeld.

De eerste credits zullen via een aanbieder (de agrarische grondbezitter) aan een afnemer worden overgedragen voor een overeen te komen prijs. Deze credits zullen waarschijnlijk via een Nationaal Platform worden aangeboden. Hierdoor kunnen lokale vraag en aanbod beter aan elkaar worden gekoppeld. Dit is nog in ontwikkeling.

Doel: Behoud van productie- en verdiencapaciteit in veenweidelandschap
Doorlooptijd: tot heden
Contactpersoon NFW: Jelle Pilat, themacoördinator M 06 – 4038 3350 E jpilat@nfw.bm

Landschapsherstelproject met Landschapsbeheer Friesland

Het project heeft als doel het herstellen en aanleggen en daardoor behouden van een substantieel deel van de landschapselementen binnen het leefgebied droge dooradering. Daarmee wordt de structuur en soortensamenstelling (bomen en struiken) versterkt van zowel van de elementen zelf, als ook de structuur van het netwerk van landschapselementen op landschapsschaal. Nevendoel is de borging van het onderhoud door kennis daarvan uit te dragen naar de deelnemers en de deelnemers bewust te maken van de waarde van het landschap. Klik hier voor meer informatie.

Doel: Herstellen, aanleggen en behouden van landschapselementen binnen het leefgebied droge dooradering
Looptijd: 2017 tot 2021

Koeien en Kruiden

In 2019 is er doorgewerkt aan het project Koeien en Kruiden. Dit gebeurde in samenwerking met onderwijsinstelling Van Hall Larenstein. Binnen dit project wordt onderzoek gedaan naar de effecten van kruidenrijk grasland op koegezondheid, economie, ecologie en bodem. Daarnaast zijn de ervaringen van de betrokken boeren een belangrijk onderdeel in het onderzoek.

Door studenten is er onderzoek gedaan naar vegetatiesamenstelling, grasopbrengst en voederwaarde. Daarnaast is er veldwerk verricht naar vliegende insecten en insecten op de grond en peilbeheer. Ook is inzicht verkregen in bedrijfseconomische kosten en baten van de toepassing van kruidenrijk grasland in de bedrijfsvoering.

Vijf bedrijven waar onderzoek gedaan wordt naar de effecten van kruidenrijk grasland, zijn groepsgewijs vergeleken met vijf bedrijven die geen kruidenrijk grasland toepassen in de bedrijfsvoering. De kennis die is opgedaan, wordt via o.a. veldwerkplaatsen gedeeld. In 2019 is binnen NFW bij één deelnemer aan het project een veldwerkplaats georganiseerd. Hier stond het inzaaien en beheren van kruidenrijk grasland centraal.

Doel: Transitie naar kruidenrijk grasland
Doorlooptijd: 2017 t/m 2020
Contactpersoon NFW: Evie van der Velde E evdvelde@nfw.bm

Kijk voor meer informatie over dit project op de website van Hogeschool Van Hall Larenstein.
Lees hier het nieuwsbericht van 3 juni 2021.

Verdienmodellen Natuurinclusieve Landbouw

Het project ‘verdienmodellen natuurinclusieve landbouw’ wordt door een samenwerkingsverband tussen de agrarische collectieven Noardlike Fryske Wâlden (NFW), It Lege Midden en ELAN Zuidoost Friesland uitgevoerd. Het project bestaat uit twee pijlers / deelprojecten. Onderling wordt kennis uitgewisseld en worden de opgedane ervaringen in de werkgebieden uitgewisseld.
In het deelproject waarvoor de NFW trekkende partij is, wordt een borgingsmodel (certificering) voor natuurinclusieve landbouw getoetst bij de achterban, gebiedspartijen en beleidsmakers. Daarnaast wordt de praktische toepasbaarheid getoetst door de collectieven ELAN en It Lege Midden.

De collectieven It Lege Midden en ELAN zien kansen om het agrarisch natuur- en landschapsbeheer beter af te stemmen en te integreren met de doelen van terrein-beherende organisaties(TBO’s) en het waterschap door de samenwerking in het gebied te verbeteren. De verwachting is dat deze aanpak voor zowel de biodiversiteit, terreinbeherende organisaties (It Fryske Gea en Staatsbosbeheer), het waterschap als voor melkveehouders voordelen op kan leveren voor de langere termijn. Binnen dit deelproject wordt onderzocht hoe de samenwerking op gebiedsniveau verbeterd en ingericht kan worden. De resultaten worden gecoördineerd door de Friese Milieu Federatie. NFW toetst of de binnen het deelproject ontwikkelde aanpak ook toepasbaar is in andere regio’s.

Doel: Het creëren van nieuwe verdienmodellen voor met name de melkveehouderij
Looptijd: 2017 tot 2019 (afgerond)
Contactpersoon NFW: Jelle Pilat, themacoördinator M: 06 – 4038 3350 E: jpilat@nfw.bm

Voor dit project is steun ontvangen vanuit het ELFPO, “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling”, Europa investeert in zijn platteland.

Fjildlab

Het Fjildlab is een veldlaboratorium voor het versterken van de circulaire economie en een duurzame landbouwsector in Noordoost-Fryslân.

In het Fjildlab Noordoost-Fryslân worden vanuit verschillende kenniskringen: Bodem, Duurzame energie en klimaat, Mest, Natuur, landschap en biodiversiteit, Voeding, Voer, Water, Mitigatie en Adaptatie aan verzilting projecten geïnitieerd en uitgevoerd die bijdragen aan een circulaire economie en de verduurzaming van de landbouwsector. Binnen het Fjildlab wordt samen met hogeschool Van Hall Larenstein, agrarisch collectief Waadrâne en ondernemers uit Noordoost-Fryslân samengewerkt. Eind 2018 is de Regio Deal Noordoost-Friesland vanuit het Rijk toegekend en dat betekent het Fjildlab verder tot uitvoering kan worden gebracht. Op 21 mei 2019 zijn alle kenniskringen weer bijeen geweest om projecten te definiëren.

Doel: Verdienmodellen voor de agrarische sector op het gebied van circulaire economie en duurzaamheid

Looptijd: 2018-2024

Kijk voor meer informatie op de website van het Fjildlab.

© 2023 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie