NFW dient zienswijze ontwerp Omgevingsverordening Fryslân 2022 in

Geplaatst op dinsdag 13 april 2021

Onlangs publiceerde de provincie Fryslân het ontwerp van de Omgevingsverordening Fryslân 2022 met daarin o.a. de extra regels die de provincie aan boeren wil opleggen voor het weidevogelbeheer. NFW heeft op 29 maart jl. een brief (zienswijze) aan Provinciale Staten opgesteld met o.a. de volgende dringende adviezen:

  • Verwijderen van het artikel Maatregel specifieke zorgplicht over de extra regels voor het weidevogelbeheer.
  • Aangeven van de begrenzing van het leefgebied Open Akker omdat het om een wezenlijk ander gebied gaat met andere doelsoorten dan het leefgebied Open Grasland.
  • In het artikel Maatwerkvoorschrift meldplicht vellen van een houtopstand stelt de provincie een schriftelijke meldplicht in. Dit strookt niet met de ANLb-termijn waardoor het voor deelnemers en collectieven onmogelijk is een afspraak te maken die berust op voldoende zekerheid van uitvoering. NFW adviseert dat landschapselementen die voor eindkap (velling) binnen een ANLb-beheerovereenkomst zijn opgenomen, uit te zonderen voor deze termijnen.
  • In het artikel Maatwerk vereisten herplantplicht staat dat de te herbeplanten oppervlakte ten minste even groot is als de gevelde oppervlakte. NFW pleit ervoor niet over de te herbeplanten oppervlakte te spreken maar uit te gaan van aantallen gerooide/gevelde bomen.

Lees hier heel de zienswijze.

De Friese collectieven, inclusief de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, hebben op 9 april jl. ook gezamenlijk via het Kollektivenberied Fryslân een zienswijze ingediend. Die leest u hier.

 

   Naar nieuwsoverzicht