Herstel agrarisch cultuurlandschap: Doe mee

Geplaatst op vrijdag 07 juni 2024


Historische landschapselementen kunnen de biodiversiteit verbeteren en ook worden ingezet voor toekomstbestendige oplossingen op het gebied van bijvoorbeeld waterberging en CO2-opslag. Deze elementen kunnen daarmee een grote bijdrage leveren aan een duurzame agrarische bedrijfsvoering. Samen met Landschapsbeheer Friesland en de andere Friese agrarische collectieven probeert NFW het agrarisch cultuurlandschap te herstellen.

Binnen dit project hebben we nog tot het einde van dit jaar (2024) de tijd om historische landschapselementen te herstellen of aan te leggen. U als grondeigenaar kunt (kosteloos) deelnemen aan één of meer van deze maatregelen. Inrichtings- of herstelmaatregelen zijn alleen toegestaan op óf grenzend aan percelen met een agrarische bestemming.

Hieronder is per maatregel kort uitgelegd wat de maatregel inhoudt. Voor een verdere toelichting, selectiecriteria, randvoorwaarden van het project en aanmelding kunt u op de bijgevoegde links klikken.

Kleinschalige opgaande en natte elementen
Aanleg en herstel van o.a. houtwallen, dobben, heggen en solitaire bomen

De elementen die in aanmerking komen voor herstel of aanleg zijn praktisch alle typische elementen uit de Friese droge dooradering: (elzen)singels, houtwallen, heggen,  hagen, bosjes, dobben, pingoruïnes, drinkpoelen en solitaire bomen. Idealiter wordt aanleg of herstel gepleegd op elementen overeenkomend met de historische locatie (voor 1950).

Meer informatie of aanmelden?
https://storymaps.arcgis.com/collections/cf500627ab4d41be8b8c85c347cfb0c3?item=4

Biodiverse akkerelementen
Aanleg en herstel biodiverse akkerelementen

In de eerste plaats richten we ons in het project op aanleg en herstel van kruidenrijke akkerranden, overhoekjes, struweelranden, vogelakkers en wintervoedselakkers. Dit zijn elementen die er van oudsher vaak al waren, simpelweg omdat het akkerlandschap extensiever werd benut. Vogels en insecten hebben baat bij zo’n kruidenrijke, ietwat verruigde omgeving.

Meer informatie of aanmelden?
https://storymaps.arcgis.com/collections/cf500627ab4d41be8b8c85c347cfb0c3?item=2

Historische boerenerven
Herstel historische boerenerven die nog in agrarisch gebruik zijn

Goed beplante erven vormen nuttige transportroutes voor insecten, amfibieën, reptielen, zoogdieren en vogels. Op een schaars beplant erf komt deze dooradering echter te haperen. Om hier iets aan te doen wordt bij deze maatregel historisch verantwoorde erfbeplanting nagestreefd. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een windsingel rondom stallen, het aanplanten van een boomgaard of het inzaaien van een kruidenstrook.Het aan te melden erf betreft een erf dat zoveel mogelijk overeenkomt met de historische ligging van voor 1950.

Meer informatie of aanmelden?
https://storymaps.arcgis.com/collections/cf500627ab4d41be8b8c85c347cfb0c3?item=6

Historische erven
Herstel van historische erven die niet per se in agrarisch gebruik hoeven te zijn

Goed beplante erven vormen nuttige transportroutes voor insecten, amfibieën, reptielen, zoogdieren en vogels. Op een schaars beplant erf komt deze dooradering echter te haperen. Om hier iets aan te doen wordt bij deze maatregel historisch verantwoorde erfbeplanting nagestreefd. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een windsingel rondom stallen, het aanplanten van een boomgaard of het inzaaien van een kruidenstrook.

Het aan te melden erf betreft een erf dat zoveel mogelijk overeenkomt met de historische ligging van voor 1950.

Inrichtings- of herstelmaatregelen zijn toegestaan op voormalige boerenerven en historische erven buiten de bebouwde kom. Het hoeft hier dus niet te gaan om een erf waar nog een agrarische bestemming op rust.

Meer informatie of aanmelden?
https://storymaps.arcgis.com/collections/cf500627ab4d41be8b8c85c347cfb0c3?item=7

Historische waterlopen
Herstel van historische waterlopen en profielen

Type waterwegen die zoal voor deze maatregel in aanmerking komen zijn: historische vaarwegen, opvaarten, hoogveenontginningswijken, sloten rond kruinige percelen of terpen én andere cultuurlandschappelijk waardevolle slotenpatronen.

Meer informatie of aanmelden?
https://storymaps.arcgis.com/collections/cf500627ab4d41be8b8c85c347cfb0c3?item=8

State- en kloosterterreinen
Aanleg en herstel omgrachting en historische beplanting

Aanleg en herstel gebeurd onder andere door historisch passende- en streekeigen beplanting te gebruiken om de terreinen te herstellen. Mooie bijkomstigheid is dat de lokale biodiversiteit zo ook een impuls kan krijgen. Daarnaast wordt gekeken naar mogelijkheden om de voormalige omgrachting weer (deels) open te leggen.

Meer informatie of aanmelden?
https://storymaps.arcgis.com/collections/cf500627ab4d41be8b8c85c347cfb0c3?item=10

Begreppeling, bolle graslanden en kruinige percelen
Herstel van cultuurlandschappelijke begreppeling, bolle graslandakkers en/of kruinige percelen

Het Friese platteland raakte in enkele decennia tijd grotendeels verstoken van cultuurlandschappelijke elementen als boerengreppeltjesland, bolle graslandakkers en kruinige percelen. Door deze opnieuw aan te leggen of te herstellen, blijft de (cultuur)landschappelijke waarde ervan behouden. Belangrijker nog is dat herstel en aanleg meerdere doelen dient. Zo leidt greppeltjesland tot een grotere biodiversiteit met vegetatieovergangen en extra voedselaanbod, hetgeen weer bevorderend werkt voor weidevogels. Tegelijkertijd bieden greppels kansen voor extreme regenval of droogte (bevloeiing) en kan er door een combinatie met blijvend kruidenrijk grasland koolstof worden vastgelegd.

Meer informatie of aanmelden?
https://storymaps.arcgis.com/collections/cf500627ab4d41be8b8c85c347cfb0c3?item=12

Kruidenrijk grasland
Herstel kruidenrijke graslanden

Met het herstellen en herintroduceren van kruidenrijke graslanden willen we weilanden aantrekkelijker maken voor flora en fauna. Hierbij spelen indirect ook het creëren van foerageergebieden en het optimaliseren van voortplantingsmogelijkheden voor streekeigen soorten een rol. Het treffen van maatregelen ter bescherming van schade als gevolg van beweiding of bewerking op aangrenzende gronden zijn eveneens van belang.

LET OP: Herstel kruidenrijk grasland is alleen mogelijk in combinatie met het herstel van cultuurlandschappelijke begreppeling of bolle graslandakkers.

Meer informatie of aanmelden?
https://storymaps.arcgis.com/collections/cf500627ab4d41be8b8c85c347cfb0c3?item=13

Historische paden
Herstel van historische paden

Met deze maatregel wordt hoofdzakelijk ingezet op het herstellen van historische paden die nog vaagjes in het landschap zijn te onderscheiden. In zeer beperkte mate zal ook worden gekeken of aanleg van volledig verdwenen paden een optie is.

Meer informatie of aanmelden?
https://storymaps.arcgis.com/collections/cf500627ab4d41be8b8c85c347cfb0c3?item=14

Drenkpoelen
Aanleg en herstel van drenkpoelen

Bij deze maatregel wordt in de eerste plaats gekeken waar herintroductie van drenkpoelen landschappelijk goed inpasbaar is. In dit verband genieten locaties waar ooit drenkpoelen hebben gelegen de voorkeur.

Meer informatie of aanmelden?
https://storymaps.arcgis.com/collections/cf500627ab4d41be8b8c85c347cfb0c3?item=5

State- en kloosterterreinen
Aanleg en herstel omgrachting en historische beplanting

Aanleg en herstel gebeurd onder andere door historisch passende- en streekeigen beplanting te gebruiken om de terreinen te herstellen. Mooie bijkomstigheid is dat de lokale biodiversiteit zo ook een impuls kan krijgen. Daarnaast wordt gekeken naar mogelijkheden om de voormalige omgrachting weer (deels) open te leggen.

Meer informatie of aanmelden?
https://storymaps.arcgis.com/collections/cf500627ab4d41be8b8c85c347cfb0c3?item=10


   Naar nieuwsoverzichtBokashi, slimme inzet van groene reststromen

In het buitengebied zijn er volop groene reststromen als berm- en slootmaaisel beschikbaar. Overheden en terreinbeheerders laten dit vaak door...

Historische wandelpaden als decor van de 15e editie van de Swaddekuier

Op zaterdag 6 juli zal de 15e editie van de Swaddekuier in het teken staan van de historische wandelpaden in...

Proef en beleef de Noardlike Fryske Wâlden op 1 juni

Laat je zintuigen prikkelen op zaterdag 1 juni in de Noardlike Fryske Wâlden. Geniet van de smaak van streekproducten, geef...

Duurzame innovaties voor minder droogteschade in Friese zandgebieden

Nederland heeft de afgelopen jaren steeds vaker te maken gehad met hete en droge zomers, waarbij de grondwatervoorraad onder druk...

Kruiden tussen de Coulissen: goed voor biodiversiteit en boer?

In het project Kruiden tussen de Coulissen zoeken we antwoord op de vraag: Levert ingezaaid productief kruidenrijk grasland meer biodiversiteit...

‘Bewijs dat weidevogels slachtoffer zijn van katten’

Het is hard nodig dat katten in het broedseizoen ’s nachts binnen blijven. Dat stelt Chris Smit, hoogleraar ecologie en...

Ons jaarverslag 2023 is uit: Beheer is de basis

Tijdens onze Algemene Ledenvergadering van 16 april hebben we ons Jaarverslag 2023 uitgedeeld. In het jaarverslag vertellen we meer over...

Nieuwe borden Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden onthuld door gedeputeerde Sijbe Knol

Kleurrijk en vol kenmerkende plant- en diersoorten, de nieuwe borden vormen een overzichtelijke representatie van wat groeit en bloeit in...

Eerste “Ontdek Nationaal Landschap Noardlike Fryske Walden” kaart voor wethouder Spoelstra

Voor het eerst is er een kaart waarmee je alle activiteiten in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden ontdekt. Pier Jan...

Succesvolle bomen- en struikenactie Vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Ruim 13.000 bomen zijn woensdagochtend 21 februari uitgedeeld aan 86 boeren en particuliere leden in het werkgebied van Vereniging Noardlike...

Weidevogels weer welkom in de Noardlike Fryske Wâlden

Vandaag werd op verschillende plekken in de Noardlike Fryske Wâlden water op het land gezet (plasdras). De weidevogels worden daarmee...

Digitaal melden beheer

Vanaf 1-1-2024 kunt u de melding van beheer zelf doen via de site www.mijnboerennatuur.nl. Bekijk in de handleiding hoe dit in...

Uitnodiging Weidevogelkennisdag Fryslân 2024

Met groot genoegen nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Weidevogelkennisdag. Dit jaar staat het ochtendprogramma in het teken van...

Fijne Feestdagen!

Bureau NFW is van 22 december t/m 1 januari gesloten. Dinsdag 2 januari staan wij weer voor u klaar. Wij...

Op weg naar meer biodiversiteit in het Friese landschap

Laat (elzen-)singels, houtwallen, heggen, poelen en bomen aanplanten of herstellen Landschapselementen zoals (elzen)singels, houtwallen, heggen, poelen en solitaire bomen kunnen...

Sjochtip: FryslânDOK ‘Sels de leie nimme’

Nu er geen landbouwakkoord is gekomen, lijkt de landbouwtransitie volledig plat te liggen. Maar niets is minder waar, zo blijkt...

Maak plasdrasgebieden klaar voor de winter

Het weidevogelseizoen ligt alweer een poos achter ons. We blikken hierop terug in het pas gepubliceerde ‘Weidevogel jaarbericht 2023’. Lees...

Demo ecologisch slootschonen

Wanneer: 26 oktober 2023 van 13:30 – 16:30 Waar: Rustenburgerweg 1, Tytsjerk Aanmelden: via het aanmeldformulier De bijeenkomsten bestaan uit een...

Kleurrijk schouwspel in akkervogelgebied

Bovenin het werkgebied van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, rondom Kollumerpomp, bevindt zich het leefgebied open akker. Negen van onze...

Vernieuwde cursus Gastheren (m/v) van het Landschap

In twee avonden en een middag leren wat het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden te bieden heeft? De vernieuwde cursus...
© 2024 · Noardlike Fryske Wâlden · disclaimer · concept & realisatie door Custard on & offline communicatie