De organisatie

Het algemeen bestuur van de vereniging NFW bestaat uit vertegenwoordigers van de besturen van de 6 afdelingen die samen de NFW vormen:

 • Afdeling VALD: Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer Dantumadeel
 • Afdeling IKG: It Kollumer Grien
 • Afdeling W&F: Wâld en Finnen
 • Afdeling Eastermar i.o.
 • Afdeling Achtkarspelen
 • Afdeling Smelne’s Singellân

 

Algemeen bestuur
De samenstelling van het algemeen bestuur is als volgt:

Naam Afdeling Functie
Albert van der Ploeg VALD voorzitter
Tom de Jong IKG penningmeester
Wout van Vulpen SMEL secretaris
Meindert Talma Achtkarspelen lid
Geert Broersma VALD lid
Pieter de Vries W&F lid
Pier Jan Boersma Eastermar i.o. lid

Van links naar rechts: Geert Broersma, Pieter de Vries, Albert van der Ploeg, Pier Jan Boersma, Meindert Talma, Tom de Jong, Wout van Vulpen.

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:

 • Albert van der Ploeg (voorzitter)
 • Wout van Vulpen (secretaris)
 • Tom de Jong (penningmeester)


Bureau NFW

Een professioneel bureau in Buitenpost voert alle administratieve handelingen uit voor de leden. Samen met externe projectleiders ontwikkelt de NFW diverse projecten voor de leden en omgeving. Door jarenlange ervaring is de NFW een veldlaboratorium geworden voor universiteiten. Daarom krijgt de vereniging ook opdrachten van het Rijk. De NFW heeft twee themacoördinatoren die ook de coördinatie van de themagroep op zich nemen.

 

Themagroepen
De vereniging NFW werkt met drie themagroepen:

 • Natuur en Landschap
 • Weidevogels en Ganzen
 • Landbouw, Milieu, Water en Economie

De taken van deze themagroepen zijn:

 • Het vertalen en ondersteunen van de beleidsontwikkeling op de themagroep gebieden.
 • Het voorbereiden, invullen en uitvoeren van de werkprogramma’s/jaarplannen.
 • Het initiëren, volgen, ondersteunen en uitvoeren van projecten.

Voor de themagroepen wordt gestreefd naar een zo breed mogelijke samenstelling, waardoor tijdens de ontwikkeling van ideeën en projecten al een zo breed mogelijke afweging plaatsvindt. Het voorzitterschap en secretariaat van de themagroepen wordt vervuld door vertegenwoordigers van de vereniging NFW.

Themagroep Natuur en Landschap
De themagroep Natuur en Landschap heeft als taak het beleid over het natuur- en landschapsbeheer en landschapsbehoud mede te ontwikkelen en vorm te geven door:

 • Een bijdrage te leveren aan de beleidsontwikkeling op het gebied van natuur en landschap.
 • Het initiëren, volgen, ondersteunen en uitvoeren van concrete projecten op het gebied van natuur en landschap.

Uitgangspunt voor de themagroep Natuur en Landschap is de instandhouding van het huidige karakteristieke, kleinschalige landschap van de Noardlike Fryske Wâlden met behoud van de landbouw in het gebied. Hiervoor is het noodzakelijk dat de nadelen van het kleinschalige landschap voor de landbouw zoveel mogelijk worden gecompenseerd door:

 • Een vergoeding voor het beheer en onderhoud van de elzensingels, de houtwallen (dykswâlen), pingo’s, poelen en dobben.
 • Het verwerven van directe aanvullende inkomsten voor het in stand houden van de landschapselementen.

Verder is met de invoering van het ANLb biodiversiteit in het landschap ook een speerpunt geworden waar de themagroep Natuur en Landschap zich mee bezighoudt.

De samenstelling van de themagroep Natuur en Landschap bestaat uit afgevaardigden van de gemeenten binnen de NFW, een afgevaardigde namens de terreinbeherende organisaties, afgevaardigden uit de afdelingen van de NFW, een afgevaardigde namens LTO en een afgevaardigde namens Landschapsbeheer Friesland.

Themagroep Weidevogels en Ganzen
De themagroep Weidevogels en Ganzen heeft als taak het beleid van het weidevogelbeheer in de Noardlike Fryske Wâlden mede te ontwikkelen en te behouden. Verder initiëren en ondersteunen zij projecten omtrent het weidevogelbeheer. Binnen de themagroep vindt ook terugkoppeling plaats vanuit het Ganzenoverleg. Ongeveer vier keer per jaar komt de themagroep bij elkaar om belangrijke onderwerpen te bespreken. De samenstelling van de themagroep bestaat uit afgevaardigden uit de afdelingen van de NFW, een afgevaardigde namens de terreinbeherende organisaties, een afgevaardigde namens de wildbeheereenheid en een afgevaardigde namens de beheerregisseurs weidevogels.

Johannes Wiegersma NFW

Themagroep Landbouw, Milieu, Water en Economie
De themagroep Landbouw, Milieu, Water en Economie heeft tot taak voor deze thema’s:

 • Het beleid te vertalen en te ontwikkelen voor het werkgebied van de NFW.
  Gedacht kan worden aan onderwerpen als:

– Kringloopboeren
– Lokale mestbenutting- en afzet
– Combineren van landbouw met natuurwaarden
– Alternatieve gewasteelt

 • Het werkprogramma voor te bereiden, in te vullen en uit te voeren.
 • Projecten te initiëren, te volgen, te ondersteunen en uit te voeren.

– Lopende projecten worden behandeld
– Nieuwe ideeën kunnen worden toegelicht tijdens de bijeenkomsten
– Waar nodig worden externe partijen uitgenodigd

De samenstelling van de themagroep Landbouw, Milieu, Water en Economie bestaat o.a. uit afgevaardigden van de afdelingen VALD, It Kollumer Grien, Wâld en Finnen, Eastermar i.o., Achtkarspelen en Smelne’s Singellân. Daarnaast worden de partijen LTO, FMF, biologische boeren/ kringloopboeren vertegenwoordigd en is er expertise aanwezig op het gebied van bodem.

Schouwcommissie
De schouwcommissie van de NFW bestaat uit 12 schouwers afkomstig uit de regio. De schouwers zijn afkomstig uit alle afdelingen van de vereniging en verzorgen dan ook de schouw binnen hun eigen afdeling. Hierbij worden zij aangestuurd door het bureau NFW, waar de selectie voor de te schouwen beheereenheden jaarlijks wordt gemaakt. Het schouw- en sanctieprotocol van de NFW ligt hieraan ten grondslag. Voor de uitvoering van de schouw worden tablets gebruikt waarmee digitale schouwformulieren ingevuld kunnen worden. De doelstelling is om eens in de zes jaar bij alle deelnemers aan het ANLb langs te gaan voor een schouw. De vereniging NFW doet dit via de warme benadering.

Beheerregisseurs weidevogels
Binnen de Noardlike Fryske Wâlden zijn 15 weidevogelmozaïeken gelegen die ondersteund worden door 16 beheerregisseurs. Deze beheerregisseurs zijn het eerste aanspreekpunt voor de beheerders als het gaat om het weidevogelbeheer. Verder hebben de beheerregisseurs nauw contact met de lokale vogelwachten om op die manier de weidevogels zo goed mogelijk te kunnen bedienen. De beheerregisseurs worden aangestuurd vanuit het bureau NFW. Een aantal keer per jaar komen zij bij elkaar om de gang van zaken omtrent het weidevogelbeheer in de Noardlike Fryske Wâlden te bespreken.

Beheerregisseurs landschap
De beheerregisseurs landschap van de NFW zorgen ervoor dat wanneer er nieuwe landschapselementen worden toegevoegd aan het ANLb, de betreffende landschapselementen voldoen aan de voorwaarden. Met behulp van een tablet gaan zij het land in en beoordelen landschapselementen. Om de beheerregisseurs goed voorbereid op pad te laten gaan, zijn zij door Landschapsbeheer Friesland voorzien van alle belangrijke theoretische en praktische kennis. De beheerregisseurs landschap worden incidenteel ingezet voor het beoordelen van landschapselementen.

Beheerregisseur natte dooradering
De beheerregisseur natte dooradering beoordeelt de kwaliteit van het uitgevoerde beheer in de natte dooradering.

Anne Vreugdenhil

Receptioniste / Bureaumedewerker  

 

Thea Broersma

Bureaumedewerker

Iemkje de Boer

Financieel management assistent

Ika te Nijenhuis

Secretaresse

Hettie Roorda

Bureaumedewerker

Jelle Pilat

Themacoördinator

Evie Vinken

Themacoördinator

Wendy Batist

Thema coördinator Communicatie

Wout van Vulpen

Vice-Voorzitter / Secretaris