Projecten

Naast het agrarisch natuurbeheer houdt de vereniging Noardlike Fyske Wâlden zich ook bezig met projecten die een bijdrage leveren aan de kringlooplandbouw, de energietransitie en de promotie van het unieke Nationaal Landschap. Hieronder vindt u een overzicht van de lopende projecten.

Fjildlab
In het Fjildlab Noordoost-Fryslân worden vanuit verschillende kenniskringen: Bodem, Duurzame energie en klimaat, Mest, Natuur, landschap en biodiversiteit, Voeding, Voer, Water, Zoet en zout projecten geïnitieerd en uitgevoerd die bijdragen aan een circulaire economie en de verduurzaming van de landbouwsector. Binnen het Fjildlab wordt samen met hogeschool Van Hall Larenstein, agrarisch collectief Waadrâne en ondernemers uit Noordoost-Fryslân samengewerkt. Eind 2018 is de Regio Deal Noordoost-Friesland vanuit het Rijk toegekend en dat betekent het Fjildlab verder tot uitvoering kan worden gebracht. In het voorjaar van 2019 worden er opnieuw kenniskringbijeenkomsten georganiseerd.

Doel: Verdienmodellen voor de agrarische sector op het gebied van circulaire economie en duurzaamheid
Looptijd: 2018-2026

De Nije Miensker
Noordoost-Fryslân kan ook na Leeuwarden-Fryslân 2018 genieten van de projecten onder de noemer De Nije Miensker. In verschillende projecten komt aan bod hoe de inwoners hier leven, wonen en werken in een duurzaam landschap. Onderdelen waaraan mensen kunnen deelnemen zijn onder andere Boer & Breakfast, WOODlandart en de Proeve van de LandschapsSymfonie die in 2020 wordt gehouden.

Doel: Boeren, burgers en buitenlui verbinden door cultuur, kunst, landschap en biodiversiteit aan elkaar te koppelen
Looptijd
: 2017-2020

Landschapsherstelproject 
Het project heeft als doel het herstellen en aanleggen en daardoor behouden van een substantieel deel van de landschapselementen binnen het leefgebied droge dooradering. Daarmee wordt de structuur en soortensamenstelling (bomen en struiken) versterkt van zowel van de elementen zelf, als ook de structuur van het netwerk van landschapselementen op landschapsschaal. Nevendoel is de borging van het onderhoud door kennis daarvan uit te dragen naar de deelnemers en de deelnemers bewust te maken van de waarde van het landschap. Klik hier voor meer informatie.

Doel: Herstellen, aanleggen en behouden van landschapselementen binnen het leefgebied droge dooradering
Looptijd: 2017 tot 2021

Koeien en Kruiden
In het project Koeien en Kruiden van Van Hall Larenstein zijn drie beheerders uit het werkgebied van NFW uitgekozen als ‘best practice’ bedrijf. Medewerkers en studenten van Van Hall Larenstein doen bij deze bedrijven onderzoek naar de effecten van kruidenrijk grasland op allerlei zaken. Zo kijken ze bijvoorbeeld naar de aanwezigheid van insecten, koegezondheid én het economische aspect van kruidenrijk grasland.

Doel: Transitie naar kruidenrijk grasland
Looptijd: 2017 tot 2020

Blauwe Diensten
Blauwe Diensten is een project waarin de NFW, samen met boeren uit de regio, plannen heeft opgesteld om concrete waterproblemen in bepaalde gebieden op te lossen. Het gaat om te natte gebieden in de winter en te droge gebieden in de zomer. De ideale uitkomst is het oplossen van deze knelpunten in combinatie met het realiseren van KRW (Kaderrichtlijn Water) doelen van het Wetterskip. De pilot is in 2016 afgerond. Met de uitkomsten die in de opgestelde gebiedsrapportage staan beschreven, is het tot nu toe nog niet gelukt om hier een concreet vervolg aan te geven. Vanuit het Deltaplan Agrarisch Water (DAW), een initiatief van LTO, provincies en waterschappen, reiken zich nu echter nieuwe kansen aan om het gebiedsproces een vervolg te kunnen geven. Dit is een goede kans om alsnog met de gebiedsuitkomsten aan de slag te kunnen gaan.

Doel: Regionale oplossingen vinden voor waterissues, bijdragen aan KRW en DAW
Looptijd: 2015-2018

Valuta voor Veen
De marktverkenning die plaatsvindt in het kader van de veenweidevisie wordt op dit moment ondergebracht in het Valuta voor Veen project. Middels gasmetingen in het veld wordt een inventarisatie gedaan van de emissie die uit veen plaats kan vinden. Op basis van deze metingen kan een goede schatting gemaakt worden, van wat er potentieel behouden kan worden door  het waterpeil in bepaalde gebieden te verhogen. Hierdoor stopt de emissie- en ook de inklinking van het veen. Er wordt een aanzet voor het opzetten van een Friese koolstofbank gedaan.

Doel: Behoud van productie- en verdiencapaciteit in veenweidelandschap
Looptijd: tot heden

Better Wetter
Er zijn in het kader van het project Better Wetter proeven gedaan met alternatieve gewassen op veengronden met een verhoogd waterpeil. Met dit project wordt onderzocht welke gewassen kansrijk zijn voor teelt op natte veengrond en wordt er ook gekeken naar de afzetmogelijkheden van deze gewassen. De proeven zijn nauw verbonden aan het Valuta voor Veen project.

Doel
: Veenoxidatie wordt tegengegaan en dat de percelen nog kunnen worden gebruikt voor productiedoeleinden
Looptijd: tot heden

Energietransitie
De vereniging Noardlike Fryske Wâlden is bezig met een zoektocht naar nieuwe verdienmodellen voor haar leden. Een interessante mogelijkheid is de boer als energieleverancier. NFW heeft hiervoor verkennende gesprekken gevoerd met Economische Zaken, de Energiewerkplaats en enkele energiecoöperaties. Naast de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen wordt gekeken naar verduurzaming van de landbouwsector, organiseren van bottom-up initiatieven, de vereniging NFW als verbinder tussen boer, burger en overheid en het gebiedsgericht organiseren van duurzame initiatieven. Dit alles wordt gedaan vanuit een een pilot waarin samen met gebiedspartners aan oplossingen wordt gewerkt.

Doel: Verduurzamen landbouwsector, zonne-energie op daken i.p.v. landbouwgrond
Looptijd: 2016 tot heden

Vergroeningspilot GLB 2022
Werken aan gerichte ondersteuning voor maatschappelijke diensten met regionaal maatwerk in een toekomstig GLB.

  • Doorontwikkeling regionaal certificaat/keurmerk als nationale invulling vergroening GLB
  • Aanbevelingen verbeteringen huidige systematiek
  • Certificaat/ keurmerk ook gebruiken voor markt en regelgeving

Looptijd: 2018 tot 2020

Verdienmodellen Natuurinclusieve Landbouw
Het project ‘verdienmodellen natuurinclusieve landbouw’ wordt door een samenwerkingsverband tussen de agrarische collectieven Noardlike Fryske Wâlden (NFW), It Lege Midden (ILM) en ELAN Zuidoost Friesland uitgevoerd. Het project bestaat uit twee pijlers / deelprojecten. Onderling wordt kennis uitgewisseld en worden de opgedane ervaringen in beide gebieden (werkgebied NFW en werkgebied ILM en ELAN) uitgewisseld.
In het deelproject waarvoor de NFW trekkende partij is, wordt een borgingsmodel (certificering) voor natuurinclusieve  landbouw getoetst bij de achterban, gebiedspartijen en beleidsmakers. Daarnaast wordt de praktische toepasbaarheid getoetst door de collectieven ELAN en It Lege Midden.

De collectieven It Lege Midden en ELAN zien kansen om het agrarisch natuur- en landschapsbeheer beter af te stemmen en te integreren met de doelen van terrein-beherende organisaties(TBO’s) en het waterschap door de samenwerking in het gebied te verbeteren. De verwachting is dat deze aanpak voor zowel de biodiversiteit, terrein-beherende organisaties (It Fryske Gea en Staatsbosbeheer), het waterschap als voor melkveehouders voordelen op kan leveren voor de langere termijn. Binnen dit deelproject zal onderzocht worden hoe de samenwerking op gebiedsniveau verbeterd en ingericht kan worden. De uitvoer wordt gecoördineerd door de Friese Milieu Federatie. Of de binnen het deelproject ontwikkelde aanpak ook toepasbaar is in andere regio’s zal getoetst worden door de Noardlike Fryske Wâlden (NFW).

Doel: Het creëren van nieuwe verdienmodellen voor met name de melkveehouderij
Looptijd: 1-2-2017 tot 1-1-2019

Voor dit project is steun ontvangen vanuit het ELFPO, “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling”, Europa investeert in zijn platteland.
https://www.europaomdehoek.nl/fondsen/elfpo